ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | แผนการสอน
   

:: แผนการสอน วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1
เศรษฐศาสตร์ในห้องแถว (ม.1 แผน 37)
   
หัวข้อ :
การเขียนอธิบาย

สาระสำคัญ :
การเขียนอธิบาย คือการเขียนไขความ การเขียนขยายความ หรือการเขียนชี้แจง ซึ่งเป็นการเขียนที่มุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้องชัดเจน โดยมุ่งที่จะบอกว่าสิ่งนั้นๆ มีลักษณะมีสภาพหรือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้เขียนให้รายละเอียด เหตุผล ที่ชัดเจนน่าเชื่อถือ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สามารถเขียนอธิบายเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างถูกต้องชัดเจนตามหลักการเขียน

สาระการเรียนรู้ :
การเขียนอธิบายเรื่องราวต่างๆ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำตัวอย่างการเขียนอธิบาย เรื่อง "E - book หนังสือไฮเทค" มาให้นักเรียนอ่าน แล้วสนทนากับนักเรียนเรื่องการเขียนอธิบาย


 2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง "การเขียนอธิบาย" ให้นักเรียนศึกษา พร้อมครูอธิบายประกอบ


 3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดนกำหนดหัวข้อกันเองตามความสนใจ โดยดูตัวอย่างการเขียนอธิบายจากใบความรู้


 4. เมื่อทุกกลุ่มเขียนเสร็จแล้ว ให้แต่ละกลุ่มคัดลอกคำอธิบายนั้นลงในแผ่นใส แล้วออกมาฉายขึ้นจอภาพพร้อมอ่านให้เพื่อนๆ ฟัง ให้กลุ่มผู้ฟังวิจารณ์แสดงความคิดเห็น อาจมีการปรับปรุงแก้ไข ถ้าพบข้อบกพร่อง จากนั้นให้นำมาส่งครู


 5. ครูสรุปผลการเขียนอธิบายของนักเรียนแต่ละกลุ่มว่าเขียนได้ถูกต้องสมบูรณ์เพียงใด


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตัวอย่างการเขียนอธิบาย เรื่อง "E - book หนังสือไฮเทค"


 2. ใบความรู้เรื่อง "การเขียนอธิบาย"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. ฟังรายงานการเขียนอธิบายของนักเรียน 1. .........................................................
2. ตรวจการเขียนอธิบายของนักเรียน 2. .........................................................


ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • จำนวนคนอ่าน 984 คน
     
   

  © 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved