สารละลาย (ม.1 แผน 14)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง สารละลาย

สาระสำคัญ :
ตอบคำถามในแบบทดสอบ เรื่อง สารละลาย ให้ถูกต้อง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบ เรื่อง สารละลาย ให้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้ :
นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายในหัวข้อต่อไปนี้
 • สมบัติของสารละลาย

 • ความเข้มข้นของสารละลาย

 • การเตรียมสารละลาย


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง สารละลาย ที่เรียนมาแล้ว และซักถามนักเรียนอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

  • สมบัติของสารละลาย

  • ความเข้มข้นของสารละลาย

   • ร้อยละโดยมวลต่อมวล

   • ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร

   • ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร

  • การเตรียมสารละลาย


 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง สารละลาย


 3. ตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง สารละลาย

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 6240
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155