สารละลาย (ม.1 แผน 13)


หัวข้อ :
การเตรียมสารละลาย

สาระสำคัญ :
การเตรียมสารละลายจะมีความเข้มข้นเที่ยงตรงเพียงใด ขึ้นกับความบริสุทธิ์ของการชั่งตัวละลาย และการวัดปริมาตรของตัวทำละลาย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. ทดลองเพื่อเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นในหน่วยร้อยละที่ต้องการได้


 2. ระบุประโยชน์ของสารละลายต่างๆ ในชีวิตประจำวัน


สาระการเรียนรู้ :
การเตรียมสารละลายมีอยู่ 2 วิธีคือ

 1. เตรียมสารละลายที่ไม่มีตัวทำละลายปนอยู่ เช่น เตรียมของแข็ง หรือของเหลวที่ไม่มีสารอื่นปนอยู่


 2. เตรียมจากสารละลายที่มีตัวทำละลายปนอยู่แล้ว คือนำสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่ามาทำให้เจือจางลง
เช่น การเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์มีขั้นตอน ดังนี้

 • คำนวณหามวลหรือปริมาตรของตัวละลายและตัวทำละลาย


 • เลือกอุปกรณ์ที่จำเป็น ใช้ให้เหมาะสม เช่น


  • ใช้เครื่องชั่งสำหรับชั่งมวลของสารของของแข็ง

  • กระบอกตวงใช้สำหรับตวงปริมาตรที่เป็นของเหลว

 • ทำให้เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นได้ตามต้องการ คือ

  • ความเข้มข้นร้อยละโดยมวล

  • ความเข้มข้นร้อยละโดยปริมาตร

  • ความเข้มข้นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร

 • การเก็บสารละลาย เมื่อเตรียมสารละลายเสร็จแล้วให้นำสารละลายที่ได้เก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสม จากนั้นให้ปิดฉลากบอกชื่อสาร สูตรทางเคมีของสาร ความเข้มข้น และวันเตรียมสารละลายที่ข้างขวดเสมอ


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง การหาความเข้มข้นของสารละลายที่เรียนผ่านมาแล้วว่า สารละลายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่จะบอกความเข้มข้นโดยใช้การประมาณจำนวนสารละลายในสารละลาย ได้แก่ สารละลายเจือจาง สารละลายเข้มข้น และสารละลายอิ่มตัว


 2. จากนั้นครูอภิปรายกับนักเรียนเรื่องการเตรียมสารละลายว่า การเตรียมสารละลายแบบง่ายนั้นนี้ 2 แบบ คือ

  • เตรียมสารละลายที่ไม่มีตัวทำละลายปนอยู่ เช่น เตรียมของแข็ง หรือของเหลวที่ไม่มีสารอื่นปนอยู่

  • เตรียมจากสารละลายที่มีตัวทำละลายปนอยู่แล้ว คือนำสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่ามาทำให้เจือจางลง

 3. การเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์

 4. ครูนำภาพอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเตรียมสารละลายมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดู 5. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 คน (ตามความเหมาะสม) ทำการทดลองเรื่อง จะเตรียมสารละลายได้อย่างไร นักเรียนดูวิธีการทดลองในใบกิจกรรม ที่ครูแจก ตอนที่ 1 และตอนที่ 2


 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผลการทดลองลงและตอบคำถาม ในตารางบันทึกผลการทดลองในใบกิจกรรม เรื่อง จะเตรียมสารละลายได้อย่างไร


 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียน และนำผลการทดลองที่ได้ในแต่ละกลุ่มมาร่วมกันอภิปรายในห้องเรียนเพื่อหาข้อสรุป


 8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการทดลอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า "สารละลายจะมีความเข้มข้นขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของสาร การชั่งสาตัวละลาย และการวัดปปริมาตรของตัวทำละลาย"


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบกิจกรรม เรื่อง จะเตรียมสารละลายได้อย่างไร


 2. ภาพอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเตรียมสารละลาย


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 11706
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155