แม่ศรีเรือน (ม.1 แผน 31)


หัวข้อ :
สื่อสารสนเทศ

สาระสำคัญ :
สื่อสารสนเทศ คือสิ่งที่สามารถให้ข่าวสารข้อมูลแก่ผู้ที่ได้พบเห็น ได้ยินได้ฟังหรือได้สัมผัสกับสิ่งนั้นเช่น หนังสือพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับ รายการวิทยุกระจายเสียงและรายการโทรทัศน์ เทปคาสเซ็ต วีดีโอ ซีดี ตัวอย่างที่กล่าวมาจะเห็นว่าสื่อสารสนเทศมีหลายแบบ มีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลกทรอนิกส์ มีทั้งที่เป็นรายการสดและที่บันทึกไว้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สามารถเลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อค้นหาคำตอบที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

สาระการเรียนรู้ :
การเลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำรูปภาพการเล่นของเด็กไทยในอดีตมาให้นักเรียนดู แล้วสนทนากับนักเรียนเรื่อง ชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน


 2. มอญซ่อนผ้า


 3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือและสื่อสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสมัยปู่ ย่า ตา ยาย ยังเด็กกับในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้


  • กลุ่ม 1 การประกอบอาชีพ หรือการหาเลี้ยงครอบครัว


  • กลุ่ม 2 การกินของเด็กและผู้ใหญ่


  • กลุ่ม 3 ของเล่นของเด็ก


  • กลุ่ม 4 เครื่องมือในการเพาะปลูก


  • กลุ่ม 5 ความเชื่อในเรื่องต่างๆ เช่น เครื่องรางของขลัง เวทมนตร์คาถา ผีสางเทวดา ฯลฯ


  • กลุ่ม 6 มหรสพพื้นบ้าน

 4. เมื่อทุกกลุ่มหาได้แล้ว ให้ส่งตัวแทนออกมารายงานให้กลุ่มอื่นฟัง พร้อมส่งรายงานที่ครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. รูปภาพการเล่นของเด็กไทยในอดีต


 2. หนังสือเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน


 3. เครื่องคอมพิวเตอร์


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากกระบวนกลุ่ม 1. .........................................................
2. ฟังรายงานการสืบค้นของนักเรียน 2. .........................................................
3. ตรวจรายงานของนักเรียน 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 1260
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155