สารละลาย (ม.1 แผน 11)


หัวข้อ :
ความเข้มข้นของสารละลาย (ร้อยละโดยมวลต่อมวล)

สาระสำคัญ :
สารละลายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่จะบอกความเข้มข้นโดยใช้การประมาณจำนวนสารละลายในสารละลาย ได้แก่ สารละลายเจือจาง สารละลายเข้มข้น และสารละลายอิ่มตัว

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. บอกความหมายของสารละลาย เจือจาง สารละลายเข้มข้น และสารละลายิ่มตัวได้


 2. อธิบายวิธีคำนวนหามวลของตัวละลายที่ใช้ในการเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นตามที่กำหนดให้ได้


 3. ทำการทดลองเพื่อเตรียมสารละลาย ที่มีความเข้มข้นในหน่วยร้อยละที่ต้องการได้


สาระการเรียนรู้ :

การกำหนดความเข้มข้นมีหลายวิธี เช่น โมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (mol/dm3) โมลต่อกิโลกรัม หรือโมแลล (molal) ส่วนในล้านส่วน (ppm : part per million) เป็นต้น

* ร้อยละโดยมวลต่อมวล หรือเปอร์เซ็นต์โดยมวล (มวลต่อมวล) เป็นการบวกมวลของตัวละลายในสารละลาย 100 กรัม


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง สมบัติของสารละลายที่เรียนผ่านมาสรุปได้ว่า "สารละละลายนั้นมีสมบัติไม่คงที่ จะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณของตัวละลายและตัวทำละลาย หรือเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของสาร และสารละลายที่มีตัวทำละลายเป็นของแข็งจะละลายในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว"


 2. จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อนักเรียนทราบสมบัติของสารละลายแล้วว่า สารละลายที่ใช้ในชีวิตประจำวันสาวนใหญ่จะบอกความเข้มข้นโดยการใช้การประมาณจำนวนตัวละลายในสารละลายซึ่งได้แก่

  • สารละลายเจือจาง คือ สารละลายของเหลวที่มีปริมาณตัวถูกละลายน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณของตัวทำละลาย


  • สารละลายเข้มข้น คือ สารละลายของเหลวที่มีปริมาณตัวถูกละลายจำนวนมาก เมื่อเทียบกับปริมาณของตัวทำละลาย


  • สารละลายอิ่มตัว คือ สารละลายที่มีปริมาณตัวถูกละลายอยู่ได้มากที่สุด ณ อุณหภูมิหนึ่ง เช่น ละลายเกลือจำนวนหนึ่งลงในน้ำ ปรากฏว่าเกลือไม่สามารถละลายได้เพิ่มอีก ณ อุณหภูมิขณะนั้น จึงเรียกน้ำเกลือในสภาพเช่นนี้ว่าเป็น สารละลายอิ่มตัว

  จากนั้นครูยกตัวอย่างการบอกหน่วยความเข้มข้นของสารละลลายที่เป็นค่าร้อยละและอธิบายว่า ร้อยละโดยมวลต่อมวลหรือเปอร์เซ็นต์ต่อมวล (มวลต่อมวล) เป็นการบวกมวลของตัวละลายในสารละลายร้อยกรัม ดังตัวอย่างเช่น


  จากตัวอย่างวิธีแสดงการคำนวณหามวลของเกลือแกง


 3. นักเรียนศึกษาวิธีการคำนวณหามวลของเกลือแกงตามตัวอย่างแล้วทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนแสดงวิธีทำและตอบคำถามในใบกิจกรรม เรื่อง ร้อยละโดยมวลต่อมวล


 4. ครูสุ่มให้นักเรียน 2-3 คนออกมาแสดงวิธีทำหาคำตอบ ในใบกิจกรรมที่ครูให้ทำหน้าชั้นเรียน


 5. จากนั้นครูเฉลยคำตอบ นักเรียนตรวจใบกิจกรรม แก้ข้อที่ผิดให้ถูกต้องลในสมุดจดบันทึกส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพตัวอย่างการบวกมวลของสารละลาย


 2. ตัวอย่างวิธีแสดงการคำนวณหามวลของเกลือแกง


 3. ใบกิจกรรม เรื่อง ร้อยละโดยมวลต่อมวล


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 6653
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155