สารละลาย (ม.1 แผน 10)


หัวข้อ :
สมบัติของสารละลาย

สาระสำคัญ :
สารละละลายนั้นมีสมบัติไม่คงที่ จะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณของตัวละลายและตัวทำละลาย หรือเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของสาร และสารละลายที่มีตัวทำละลายเป็นของแข็งจะละลายในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. อภิปรายสมบัติของจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารละลายและสมบัติของสารละลาย


 2. ระบุตัวละลายและตัวทำละลายของสารที่กำหนดให้ได้


สาระการเรียนรู้ :
สารละละลายนั้นมีสมบัติไม่คงที่ จะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณของตัวละลายและตัวทำละลาย หรือเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของสาร และสารละลายที่มีตัวทำละลายเป็นของแข็งจะละลายในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว

สารละลายมีองค์ประกอบ 2 ส่วน

 1. ตัวทำละลาย คือ สารที่มีปริมาณมากที่สุด หรือมีสถานะเดียวกับสารละลาย และได้มีเพียงสารเดียว


 2. ตัวถูกละลาย คือ สารที่มีปริมาณน้อยว่า มีได้หลายสาร


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนเรื่อง "สารและสมบัติของสาร" ที่เรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมา และอธธิบายเพิ่มเติมว่า นักเรียนทราบแล้วว่า สารละลายเป็นสารไม่บริสุทธิ์ มีส่วนประกอบเป็นตัวทำละลายและตัวละลาย


 2. จากนั้นครูแจกใบความรู้ สมบัติของสารละลาย ให้นักเรียนศึกษา และทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับที่เรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมา


 3. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า "สารละลายเป็นสารไม่บริสุทธิ์ มีส่วนประกอบเป็นตัวทำละลายและตัวละลาย อัตราส่วนของตัวทำละลาย และตัวละลายไม่คงที่ จึงทำให้สมบัติของสารละลายไม่คงที่ด้วย"


 4. นักเรียนดูตัวอย่างที่ครูนำมาอธิบายต่อว่า เช่น การผสมน้ำหวาน ถ้านักเรียนใส่น้ำตาลทรายซึ่งเป็นตัวละลายจำนวนน้อยละลายในน้ำจำนวนมากๆ สารละลายก็จะมีความเจือจางมาก จะมีความหวานน้อย แต่ถ้านักเรียนเติมน้ำตาลทรายเพิ่ม สารละลายมีความเข้มข้นมาก ความหวานของสารละลายก็จะเพิ่มขึ้น


 5. นักเรียนทำใบกิจกรรม เรื่อง สมบัติของสารละลาย ต่อไปนี้


 6. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลหน้าชั้นเรียน


 7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อได้ข้อสรุปว่า "สารละละลายมีสมบัติไม่คงที่ จะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณของตัวละลายและตัวทำละลาย หรือเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของสาร และสารละลายที่มีตัวทำละลายเป็นของแข็งจะละลายในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว"


 8. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ทำไมสารละลายมีอุณหภูมิขณะเดือดไม่คงที่ เพราะสารละลายประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกัน ขณะที่สารละลายเดือดก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่คงที่ เช่น สารละลายน้ำกับเอทานอล เมื่อสารละลายเดือดเอทานอลซึ่งมีจุดเดือดต่ำกว่าน้ำจะระเหยกลายเป็นไอก่อนน้ำ ทำให้อัตราส่วนของน้ำกับเอทานอลเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ในที่สุดจุดเดือดก็จะคงที่ ก็คือจุดเดือดของน้ำนั่นเอง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบความรู้ สมบัติของสารละลาย


 2. ใบกิจกรรม เรื่อง สมบัติของสารละลาย


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 9351
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155