เงิน (ป.4 แผน 29)


หัวข้อ :
การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน

สาระสำคัญ :
การเขียนจำนวนเงินอาจเขียนโดยใช้จุดคั่นระหว่างจำนวนเงินที่เป็นบาทกับจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ โดยตัวเลขหน้าจุดมีค่าเป็นบาท ตัวเลขหลังจุดมีค่าเป็นสตางค์ เช่น 10 บาท 50 สตางค์ เขียนเป็น 10.50 บาท อ่านว่า สิบบาทห้าสิบสตางค์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดสถานการณ์เกี่ยวกับเงินให้ สามารถเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและอ่านได้

สาระการเรียนรู้ :
การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน เช่นมีเงินจำนวน 35 บาท 50 สตางค์
เขียนโดยใช้จุดเป็น 35.50 บาท
อ่านว่า สามสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์
มีเงินจำนวน 62 บาท 25 สตางค์
เขียนโดยใช้จุดเป็น 62.25 บาท
อ่านว่า หกสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนเกี่ยวกับชนิด ลักษณะ ค่าของธนบัตรและเงินเหรียญของไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วครูแนะนำว่า เงิน คือ สิ่งที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ ปัจจุบันเงินไทยมี 2 ประเภท คือ ธนบัตร และเงินเหรียญ


 2. ทบทวนความสัมพันธ์ของเงินบาทกับสตางค์เกี่ยวกับการเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด เช่น

  30 บาท 25 สตางค์
  เขียนเป็น
  30.25 บาท
  50 บาท 75 สตางค์
  เขียนเป็น
  50.75 บาท
  5 บาท 50 สตางค์
  เขียนเป็น
  5.50 บาท
  80 บาท
  เขียนเป็น
  80.00 บาท

  จากนั้น ร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า "การเขียนตัวเลขแทนจำนวนเงิน อาจเขียนโดยใช้จุดคั่นระหว่างจำนวนเงินที่เป็นบาทกับจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าจุดมีค่าเป็นบาท ตัวเลขที่อยู่หลังจุดมีค่าเป็นสตางค์"


 3. ครูกำหนดจำนวนเงินโดยใช้เงินเหรียญและธนบัตรจำลอง เพื่อให้นักเรียนรวมเงิน แล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุด พร้อมทั้งเขียนคำอ่าน เช่น  มีเงินจำนวน 35 บาท 50 สตางค์
  เขียนโดยใช้จุดเป็น 35.50 บาท
  อ่านว่า สามสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์
  มีเงินจำนวน 62 บาท 25 สตางค์
  เขียนโดยใช้จุดเป็น 62.25 บาท
  อ่านว่า หกสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์


 4. ครูนำบัตรภาพสิ่งของที่ติดราคาไว้ มาให้นักเรียนฝึกอ่านราคาและออกมาเขียนคำอ่านบนกระดาน 5-8 ตัวอย่าง แล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง เช่น

  • อาหารราคา 150.50 บาท อ่านว่า หนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์


  • หมวกราคา 165.75 บาท อ่านว่า หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์


  • ถุงมือราคา 259.25 บาท อ่านว่า สองร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์

 5. ครูยกตัวอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเงินบาทและสตางค์ เช่น

  • เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ 1 เหรียญ มีค่ากี่สตางค์ (25 สตางค์)


  • เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ 4 เหรียญ มีค่ากี่สตางค์ (100 สตางค์)


  • เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ 4 เหรียญ มีค่ากี่บาท (1 บาท)


  • 100 สตางค์ มีค่ากี่บาท (1 บาท) เขียนเป็นจุดได้อย่างไร (1.00 บาท)


  • 200 สตางค์ มีค่ากี่บาท (2 บาท) เขียนเป็นจุดได้อย่างไร (2.00 บาท)


  • 275 สตางค์ มีค่ากี่บาท (2 บาท 75 สตางค์) เขียนเป็นจุดได้อย่างไร (2.75 บาท)

 6. ครูกำหนดจำนวนเงินโดยใช้จุด เพื่อให้นักเรียนบอกจำนวนเงินเป็นสตางค์ 5-8 ตัวอย่าง เช่น 3.25 บาท เท่ากับกี่สตางค์ (325 สตางค์)


 7. แจกใบความรู้เรื่อง การเปรียบเทียบค่าของธนบัตรและเงินเหรียญ ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม


 8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 9. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่านว่า การเขียนจำนวนเงินอาจเขียนโดยใช้จุดคั่นระหว่างจำนวนเงินที่เป็นบาทกับจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ โดยตัวเลขหน้าจุดมีค่าเป็นบาท ตัวเลขหลังจุดมีค่าเป็นสตางค์ เช่น 10 บาท 50 สตางค์ เขียนเป็น 10.50 บาท อ่านว่า สิบบาทห้าสิบสตางค์


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ธนบัตรและเงินเหรียญจำลอง

 2. สิ่งของหรือภาพสิ่งของที่ติดราคาไว้

 3. ใบความรู้เรื่อง การเปรียบเทียบค่าของธนบัตรและเงินเหรียญ

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 12121
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155