สารและสมบัติของสาร (ม.1 แผน 9)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง สารและการจำแนก

สาระสำคัญ :
นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารและการจำแนกได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบ เรื่อง สารและการจำแนก ให้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้ :
ทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง สารและการจำแนก ในหัวข้อต่อไปนี้


 • การจำแนกสารรอบตัว

 • สถานะของสาร

 • การเปลี่ยนสถานะของสาร

 • อนุภาคของสาร (อะตอม, โมเลกุล, ไอออน)

 • การจำแนกประเภทของสาร (สารเนื้อเดียว, สารเนื้อผสม)

 • การจำแนกประเภทของสาร (สารบริสุทธิ์, สารละลาย)

 • สารแขวนลอยและคอลลอยด์

 • คอลลอยด์ในชีวิตประจำวัน


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง สารและการจำแนก ที่เรียนมาแล้ว และซักถามนักเรียนอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

  • การจำแนกสารรอบตัว

  • สถานะของสาร

  • การเปลี่ยนสถานะของสาร

  • อนุภาคของสาร (อะตอม, โมเลกุล, ไอออน)

  • การจำแนกประเภทของสาร (สารเนื้อเดียว, สารเนื้อผสม)

  • การจำแนกประเภทของสาร (สารบริสุทธิ์, สารละลาย)

  • สารแขวนลอยและคอลลอยด์

  • คอลลอยด์ในชีวิตประจำวัน

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง สารและการจำแนก


 3. ตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบ เรื่อง สารและการจำแนก

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 12767
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155