สุภาษิตโคลงโลกนิติ (ม.1 แผน 23)


หัวข้อ :
การเขียนเรียงความ

สาระสำคัญ :
การเขียนเรียงความ คือ งานเขียนชนิดหนึ่ง ที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์จะถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทรรศนะ ความรู้สึก ความเข้าใจออกมาเป็นเรื่องราว ด้วยถ้อยคำสำนวนที่เรียบง่ายอย่างชัดเจน และท่วงทำนองการเขียนที่น่าอ่าน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. บอกถึงองค์ประกอบของเรียงความ และวิธีการเขียนเรียงความที่ดีได้


 2. สามารถใช้กระบวนการเขียนมาช่วยวางแผนการเขียนเรียงความได้ โดยกำหนดรูปแบบโครงเรื่องด้วยแผนภาพความคิด


สาระการเรียนรู้ :
การเขียนเรียงความ : ความหมาย องค์ประกอบ ลักษณะของเรียงความที่ดี และการวางโครงเรื่องโดยใช้แผนภาพความคิด

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำผลงานการเขียนเรียงความของนักเรียนที่ครูรวบรวมไว้มาให้นักเรียนดู แล้วสนทนากับนักเรียนเรื่องการเขียนเรียงความ


 2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง "การเขียนเรียงความ" ให้นักเรียนศึกษา พร้อมครูอธิบายประกอบ


 3. ครูนำตัวอย่างการวางโครงเรื่องเรื่อง "ความสามัคคี" โดยใช้แผนภาพความคิดมาให้นักเรียนดู พร้อมอธิบายประกอบ


 4. ให้นักเรียนทุกคนเลือก สุภาษิตโคลงโลกนิติ มาเป็นหัวข้อเรียงความคนละ 1 บท เมื่อได้หัวข้อแล้วให้วางโครงเรื่อง โดยใช้แผนภาพความคิด


 5. นำแผนภาพความคิดโครงเรื่องมาส่งครูตรวจ เมื่อครูตรวจแก้ไขเสร็จแล้วให้นักเรียนร่างคำนำ - สรุป มาส่งครูตรวจ ก่อนที่จะเขียนเนื้อเรื่องต่อไปสื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตัวอย่างการเขียนเรียงความ


 2. ใบความรู้เรื่อง "การเขียนเรียงความ"


 3. ตัวอย่างการวางโครงเรื่อง โดยใช้แผนภาพความคิด


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. ตรวจโครงเรื่องเรียงความของนักเรียน 1. .........................................................
2. ตรวจคำนำสรุปเรียงความของนักเรียน 2. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 3357
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155