สุภาษิตโคลงโลกนิติ (ม.1 แผน 21)


หัวข้อ :
พินิจวรรณกรรม

สาระสำคัญ :
พินิจวรรณกรรม คือการเรียนรู้แนวคิดและจุดมุ่งหมายในการประพันธ์ของวรรณกรรมเรื่องนั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. เขียนและพูดพินิจคุณค่าของเรื่อง "สุภาษิตโคลงโลกนิติ" ทั้งในด้านวรรณศิลป์และด้านเนื้อหาสาระ


 2. ท่องจำบทร้อยกรองที่มีความไพเราะและมีข้อคิดที่ดี ทั้งที่เป็นบทอาขยานและไม่ใช่บทอาขยานได้


สาระการเรียนรู้ :
การอ่านสุภาษิตโคลงโลกนิติ (พินิจวรรณกรรมและวรรณกรรม)

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนหลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมในด้านต่างๆ ทั้งด้านวรรณศิลป์ คือ ศิลปะในการแต่งด้านเนื้อหาสาระ เพราะววรณคดีสมัยใดก็จะเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพสังคมและวัฒนธรรมในสมัยนั้น


 2. ครูนำผังภูมิโคลงสี่สุภาพมาติดบนกระดานดำ ให้นักเรียนศึกษา


 3. โคลงสี่สุภาพ


 4. ครูแจกใบความรู้เรื่อง "โคลงสี่สุภาพ" ให้นักเรียนศึกษา พร้อมครูอธิบายประกอบ


 5. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมดังนี้


  • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโคลงบทใดบทหนึ่งในเรื่องศิลปะการประพันธ์ในแง่ต่างๆ เช่น การเลือกใช้คำ การเล่นคำ การเล่นเสียงพยัญชนะ - สระ การใช้คำซ้ำ การใช้โวหารเปรียบเทียบ เป็นต้น


  • วิเคราะห์เนื้อหาสาระของโคลงบทใดบทหนึ่งว่ามีคุณค่าด้านใด เช่น คุณค่าทางด้านภาษาคุณค่าทางด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ คุณค่าทางด้านความคิด เป็นต้น

 6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทำกิจกรรมกลุ่ม ให้เพื่อนๆ ฟัง เสร็จแล้วให้ส่งรายงานที่ครู


 7. ให้นักเรียนทุกคนท่องบทอาขยาน ซึ่งได้แก่ โคลงบทที่ 10, 20, 24, 35, 41


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ผังภูมิโคลงสี่สุภาพ


 2. ใบความรู้เรื่องโคลงสี่สุภาพ


 3. หนังสือเรียนสารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม 1


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. พิจารณาจากกลุ่มสัมพันธ์ 1. .........................................................
2. ฟังการท่องบทอาขยานของนักเรียน 2. .........................................................
3. ตรวจรายงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 9486
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155