พื้นที่ (ป.4 แผน 24)


หัวข้อ :
การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

สาระสำคัญ :
 • การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร ทำได้โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 เซนติเมตร ปูลงบนพื้นที่ที่ต้องการหาพื้นที่ให้เต็มพอดี แล้วนับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะทำให้ทราบพื้นที่ของรูปนั้นๆ


 • พื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร เท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 เซนติเมตร


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดรูปที่มีพื้นที่เต็มหน่วยบนตารางให้ สามารถหาพื้นที่โดยการนับตารางเป็นตารางเซนติเมตรได้

สาระการเรียนรู้ :
การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนการหาพื้นที่เป็นตารางหน่วย โดยให้นักเรียนหาพื้นที่ของรูปต่างๆ ที่ครูกำหนดให้ โดยการนับจำนวนตารางหน่วยของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 หน่วย ซึ่งปูเต็มรูปนั้นๆ ได้เต็มพอดี


 2. ให้นักเรียนพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 เซนติเมตร แล้วครูแนะนำว่า รูปนี้มีพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร


 3. ครูนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 เซนติเมตร มาหลายๆ แผ่น ให้นักเรียนในแต่ละแถวช่วยกันปูกระดาษเป็นรูปใดก็ได้ แล้วช่วยกันบอกว่า มีพื้นที่เป็นกี่ตารางเซนติเมตร (โดยการนับจำนวนตารางของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส)


 4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม แล้วแจกกระดาษที่ตัดเป็นรูปต่างๆ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาพื้นที่ โดยให้มีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตร


 5. นำแบบรูปต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันหาพื้นที่โดยการนับตาราง เช่น


 6. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปที่เป็นครึ่งตารางว่า ทำได้โดยการนำส่วนที่เป็นครึ่งตารางมารวมกัน เพื่อให้ได้พื้นที่ 1 ตาราง


 7. ครูสาธิตการใช้กระดานตะปูและยางรัด เพื่อให้นักเรียนเห็นว่า รูปเรขาคณิตที่มีพื้นที่เท่ากัน อาจมีลักษณะต่างๆ กันได้ ให้นักเรียนสังเกตว่า รูปที่มีพื้นที่เท่ากัน อาจมีลักษณะแตกต่างกัน แล้วให้นักเรียนลองออกมาสร้างรูปตามพื้นที่ที่ครูกำหนด เช่น


 8. ให้นักเรียนเล่นเกมกระดานตะปู


 9. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 10. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตรว่า

  • การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร ทำได้โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 เซนติเมตร ปูลงบนพื้นที่ที่ต้องการหาพื้นที่ให้เต็มพอดี แล้วนับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะทำให้ทราบพื้นที่ของรูปนั้นๆ


  • พื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร เท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 เซนติเมตร


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 หน่วย

 2. กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 เซนติเมตร

 3. แผ่นกระดาษที่ต้องการหาพื้นที่

 4. กระดานตะปู

 5. ยางรัด

 6. เกมกระดานตะปู

 7. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 4887
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155