สุภาษิตโคลงโลกนิติ (ม.1 แผน 18)


หัวข้อ :
การเขียนอธิบาย

สาระสำคัญ :
การเขียนอธิบายคือ การเขียนไขความ ขยายความ หรือเขียนชี้แจง โดยการใช้ภาษาเขียนง่ายๆ กระชับ ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ควรมีการยกตัวอย่างประกอบการเขียนคำอธิบายด้วยเสมอ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สามารถเขียนอธิบายความหมายของถ้อยคำและเขียนอธิบายเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้ :
การอ่านออกเสียงธรรมดาและการอ่านทำนองเสนาะเรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ (โคลงนำ 2 บทและโคลงบทที่ 1 - 14)

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูเขียนคำว่า "โลกนิติ" บนกระดานดำ แล้วให้นักเรียนหาความหมายของคำว่า "นิติ" จากพจนานุกรม หาได้แล้วให้ตัวแทนห้องออกมาเขียนบนกระดานดำ


 2. (นิติ - กฎหมาย, กฎปฏิบัติ, แบบแผน, เยี่ยงอย่าง, ขนบธรรมเนียม, วิธี, ปกครอง, เครื่องแนะนำ, อุบายอันดี) เมื่อนำมารวมกับคำว่า "โลก" เป็น "โลกนิติ" แปลว่า "กฎของโลกที่เลี่ยงไม่พ้น เพราะเป็นธรรมดาโลกที่จะต้องเป็นเช่นนั้น"

 3. ครูให้นักเรียนคนหนึ่งอ่านโคลงนำทั้ง 2 บท โดยให้อ่านออกเสียงธรรมดาก่อน ต่อไปจึงอ่านทำนองเสนาะ


 4. ครูให้นักเรียนช่วยกันหาความหมายของคำศัพท์ของโคลงนำทั้ง 2 บท จากพจนานุกรม หรือจากคำอธิบายศัพท์ท้ายเรื่อง ต่อจากนั้นครูก็เขียนสรุปความของโคลงนำทั้ง 2 บท บนกระดานดำ ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง


 5. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 14 กลุ่ม แล้วแบ่งสุภาษิตโคลงโลกนิติให้กลุ่มละ 1 บท (บทที่ 1 - 14) ให้แต่ละกลุ่มอ่านทำนองเสนาะโคลงที่กลุ่มตนได้รับมอบหมายให้เพื่อนๆ ฟัง โดยให้อ่านพร้อมกันทีละกลุ่ม


 6. เมื่ออ่านจบแล้ว ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนอธิบายของคำศัพท์และอธิบายความหมายของโคลงที่กลุ่มตนได้รับมอบหมาย โดยเขียนลงแผ่นใส แล้วนำมาฉายขึ้นจอให้เพื่อนๆ อ่าน เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. หนังสือเรียนสารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม 1


 2. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542


 3. เครื่องฉายข้ามศรีษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. ฟังการอ่านออกเสียงของนักเรียน 1. .........................................................
2. ดูการอธิบายศัพท์และความหมายของโคลง 2. .........................................................
3. ตรวจผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 6607
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155