สารและสมบัติของสาร (ม.1 แผน 1)


หัวข้อ :
การจำแนกสารรอบตัว (2 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า อาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องอำนวยความสะดวก สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งต้นไม้ ดิน น้ำ และอากาศ นักวิทยาศาสตร์ได้จัดสิ่งเหล่านี้เป็นสสาร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. บอกความหมายของสารและสสารได้


 2. สังเกต เปรียบเทียบ ลักษณะที่ปรากฎของสารรอบตัว


สาระการเรียนรู้ :
สสาร คือ สิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และสามารถสัมผัสได้ หรืออาจหมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา มีตัวตน ต้องการที่อยู่ มองเห็น หรือไม่มองเห็นก็ได้ เช่น อากาศ เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์ เรียกสสารที่รู้จักว่า "สาร"

สาร คือ สสารที่นำมาศึกษาจนทราบสมบัติและองค์ประกอบที่แน่นอน ซึ่งก็คือเนื้อสารนั่นเองกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา สามารถสัมผัสได้ทุกอย่างหรือไม่ (นักเรียนร่วมกันตอบคำถาม)


 2. จากนั้น ครูนำภาพหรือยกตัวอย่างให้นักเรียนดู เช่น สมุด หนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า สิ่งเหล่านี้ เรียกว่า "สสาร" นั่นเอง


 3. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง "สมบัติของสาร" ที่ครูแจก นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 คน (ตามความเหมาะสม)


 4. จากนั้นนักเรียนทำการทดลอง เรื่อง สมบัติบางประการของสารตามขั้นตอนในใบกิจกรรม (อุปกรณ์กการทดลองครูเตรียมไว้ไห้นักเรียน, ครูอาจสาธิตการทดลองให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง)


 5. นักเรียนบันทึกผลการทดลองที่ได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลอง เรื่อง การสังเกตสมบัติทางกายภาพของสาร และตอบคำถามหลังการทดลอง


 6. นักเรียนส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองกิจกรรมหน้าชั้นเรียน และนำผลของแต่ละกลุ่มที่ได้มาร่วมกันอภิปราย เพื่อหาข้อสรุปผลการทดลอง


 7. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า "สารแต่ละชนิดมีสมบัติบางอย่างคล้ายคลึงกัน บางอย่างแตกต่างกัน เช่น น้ำแข็ง เกลือแกง น้ำตาลทราย ทองแดง กระดาษ และหินปูน" มีสถานะเป็นของแข็งเหมือนกัน แต่มีสมบัติอื่นๆ ต่างกัน เช่น น้ำแข็งหลอมเหลวได้ง่ายทีสุด ทองแดงเป็นของแข็งสีส้มแดง ไม่ละลายน้ำ เกลือแกงและน้ำตาลทรายเป็นของแข็งสีขาวละลายน้ำได้ดี กระดาษติดไฟได้ง่าย แต่หินปูนและทองแดงติดไฟได้ยาก" เป็นต้น


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. อุปกรณ์การทดลอง


  • เกลือแกง, น้ำแข็ง, น้ำตาลทราย, แผ่นทองแดง


  • บีกเกอร์


  • หลอดทดลอง


  • ตะเกียงแอลกอฮอล์

 2. ใบความรู้ เรื่อง "สมบัติของสาร"


 3. ใบกิจกรรมบันทึกผลการทดลอง


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 10199
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155