พื้นที่ (ป.4 แผน 22)


หัวข้อ :
การหาพื้นที่จากการนับตาราง

สาระสำคัญ :
พื้นที่เป็นปริมาณของพื้นผิวของสิ่งต่างๆ ถ้าพื้นผิวใดมีขอบเขตที่แน่นอนเราจะสามารถหาปริมาณของพื้นผิวหรือหาพื้นที่ของสิ่งนั้นได้ แล้วโดยทั่วไปจะใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นหน่วยวัดพื้นที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดรูปที่มีพื้นที่เต็มหน่วยบนตารางให้ สามารถหาพื้นที่ได้

สาระการเรียนรู้ :
การหาพื้นที่จากการนับตาราง เช่น


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคำว่าพื้นที่ตามความเข้าใจ และประสบการณ์ของนักเรียน เช่น การคิดพื้นที่ของที่ดิน การคิดพื้นที่ของที่นา เป็นต้น


 2. ครูนำรูปภาพเรขาคณิตทั้งที่เป็นรูปปิดและรูปเปิดมาให้นักเรียนดู แล้วให้สังเกตว่ารูปใดสามารถหาพื้นที่ได้ รูปใดหาพื้นที่ไม่ได้ เพราะอะไร เช่น

 3. นำกระดาษที่เป็นรูปต่างๆ มาให้นักเรียนดู เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม แล้วให้นักเรียนช่วยกันเปรียบเทียบทีละคู่ว่า รูปใดมีพื้นที่มากกว่ากัน เช่น


 4. ให้นักเรียนลองนำรูปทั้งสองมาวางซ้อนกัน (ควรให้รูปที่เล็กกว่าอยู่ด้านบน) แล้วถามนักเรียนว่า เมื่อวางรูปซ้อนกันแล้วยังมีที่เหลืออยู่อีกหรือไม่

  • ถ้ารูปที่อยู่ด้านล่างมีพื้นที่เหลือ แสดงว่า รูปที่อยู่ด้านล่างมีพื้นที่มากกว่า


  • ถ้ารูปที่อยู่ด้านบนทับรูปที่อยู่ด้านล่างสนิทจนมองไม่เห็น แสดงว่า รูปที่อยู่ด้านบนมีพื้นที่มากกว่า

 5. ให้นักเรียนฝึกเปรียบเทียบพื้นที่ของสิ่งของต่างๆ ทีละคู่ เช่น ปกสมุดกับปกหนังสือ กระดาษชำระกับผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น


 6. แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่มเท่าๆ กัน แล้วแจกอุปกรณ์ ดังนี้

  • กระดาษแข็งสีขาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้างประมาณ 30 ซม. ยาวประมาณ 40 ซม. กลุ่มละ 1 แผ่น


  • แบบรูปเรขาคณิต ทำด้วยกระดาษสีต่างๆ กัน กลุ่มละ 1 แบบ

   • กลุ่มที่ 1 แบบรูปวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม.จำนวน 50 รูป


   • กลุ่มที่ 2 แบบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 5 ซม. จำนวน 100 รูป


   • กลุ่มที่ 3 แบบรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีฐานยาว 5 ซม. สูง 5 ซม. จำนวน 100 รูป


   • กลุ่มที่ 4 แบบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 5 ซม. จำนวน 50 รูป


   • กลุ่มที่ 5 แบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านกว้าง 5 ซม. ด้านยาว 8 ซม. จำนวน 30 รูป


   • กลุ่มที่ 6 แบบรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 5 ซม. จำนวน 50 รูป

 7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มติดแบบรูปสีต่างๆ เรียงต่อกันบนกระดาษให้ได้มากที่สุด แล้วนำผลงานติดไว้หน้าห้อง เช่น


 8. ให้นักเรียนตอบคำถาม ดังนี้

  • แบบรูปใดปูบนแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้เต็มพอดี (แบบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า)


  • แบบรูปใดปูบนแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วยังเหลือที่ว่าง (แบบรูปวงกลม แบบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า แบบรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และแบบรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า)


  • พื้นที่ของแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับพื้นที่ของแบบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูป (48 รูป)


  • พื้นที่ของแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับพื้นที่ของแบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากี่รูป (30 รูป)


  • พื้นที่ของแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับพื้นที่ของแบบรูปวงกลม 50 รูป หรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่เท่า เพราะแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายังมีที่ว่างเหลืออยู่)

 9. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ถ้าให้แบบรูปทั้ง 6 แบบ คือ แบบรูปสี่เหลี่ยมวงกลม แบบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า แบบรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว แบบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และแบบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ละอันแทน 1 หน่วยพื้นที่ ให้นักเรียนบอกว่าหน่วยใดสามารถบอกพื้นที่ของแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ จนได้คำตอบร่วมกันว่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วครูแนะนำว่า โดยทั่วไปจะใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นหน่วยวัดพื้นที่


 10. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 11. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การหาพื้นที่จากการนับตารางว่า พื้นที่เป็นปริมาณของพื้นผิวของสิ่งต่างๆ ถ้าพื้นผิวใดมีขอบเขตที่แน่นอนเราจะสามารถหาปริมาณของพื้นผิวหรือหาพื้นที่ของสิ่งนั้นได้ แล้วโดยทั่วไปจะใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นหน่วยวัดพื้นที่


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพรูปเรขาคณิต

 2. กระดาษแข็งสีขาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 30 ซม. และยาว 40 ซม.

 3. กระดาษตัดเป็นแบบรูปชนิดต่างๆ เช่น รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปหกเหลี่ยม

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจผลงาน 3. .........................................................
4. ตรวจแบบฝึกทักษะ 4. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3507