ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียน


งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระดับของการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนและศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเฉพาะในด้านปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการจัดกาคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) มาเป็นกรอบความคิดและสร้างเครื่องมือในการวิจัย

ในการดำเนินงานผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งหัวหน้าหมวด ครู ผู้แทนปกครองและผู้แทนของชุมชน รวมทั้งสิ้น 542 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 111 โรงเรียน แบบสอบถามที่ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพและความเที่ยงตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่าน โดยการหาค่าดัชนี IOC (Item - objective Congruence Index) และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น .97 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมุติฐาน t - test ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows Versions 11.0 ส่วนข้อมูลด้านการทดสอบสมมุติฐานด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวม ใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้โปรแกรม ลิสเรส (LISREL) Versions 8.30 ซึ่งข้อค้นพบของงานวิจัยปรากฏผลดังนี้

ผลจาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่าระดับของการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก

จาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารที่มุ่งคุณภาพ ปัจจัยด้านการบริหารเวลา ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการบริหาร โดยมีการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

 1. Continuous Improvement ได้แก่ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 2. Customer Focus ได้แก่ การเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

 3. Capital Human Resource Development ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 4. Collaboration ได้แก่ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงาน

 5. Condition of Learning ได้แก่ การจัดสภาพการเรียนรู้

สำหรับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมมีดังต่อไปนี้ปัจจัยด้านการบริหารเวลาส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งช่วยสนับสนุนคุณภาพทำให้ผู้บริหารมีการพัฒนาทักษะ ความรึความสามารถ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารอีกทั้งสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ผู้บริหารสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารในภาพรวม ในทำนองเดียวกันยังช่วยปรับปรุงการวางแผนในการบริหารงาน การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี และจูงใจให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลาทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง การค้นหาวิธีการใหม่ในการบริหารงาน การมอบหมายงานและการเรียนรู้งานนั้นนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะเทคนิคด้านการบริหารเวลานั้นช่วยสนับสนุนการบริหารงาน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารงานยุคใหม่ ช่วยส่งเสริมให้การบริหารประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเทคนิคการบริหารเวลาที่สำคัญได้แก่ “สนุกกับการทำงาน ไม่หย่อนยานวินัย ใช้สื่ออุปกรณ์ หาพี่เลี้ยงสอน ป้อนแรงจูงใจ ทบทวนงานให้ดี หลีกหนีวิกฤติ พิชิตสิ่งรบกวน ควรมอบหมายงาน ประสานการจัดอันดับงาน”ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการบริหารส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียน ประสบการณ์ในการบริหารจะช่วยสนับสนุนการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะผู้บริหารที่สะสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญมานานจะช่วยพัฒนาคุณลักษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพของตนเองให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้บริหารโรงเรียน การพัฒนาระบบการบริหารการส่งเสริมกระบวนการผลิตและการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถออกแบบกระบวนการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของลูกค้า พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ปรับปรุงผลผลิตและการบริการให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และนำมาพัฒนาการบริหารงานให้เกิดคุณภาพ


ปัจจัยด้านคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารที่มุ่งคุณภาพส่งผลโดยตรงต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งให้ความสำคัญกับคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารที่มุ่งคุณภาพที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานในโรงเรียน ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเพิ่มคุณภาพการศึกษา

จากการศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารที่มุ่งคุณภาพนับมีอิทธิพลและมีความสำคัญต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างดี จึงสมควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่มุ่งคุณภาพในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารที่มุ่งคุณภาพเพื่อให้จดจำง่าย โดยใช้หลัก 8 ป ดังนี้

 1. เป้าหมาย ผู้บริหารมีเป้าหมายในการบริหารงาน รวมทั้งสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการบริหารงานได้


 2. ประสานสัมพันธ์ ผู้บริหารจะต้องประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรอย่างใกล้ชิด


 3. ปณิธาน ผู้บริหารจะต้องมีปณิธานและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน


 4. ประเมินผล ผู้บริหารต้องใช้สารสนเทศสถิติ งานวิจัยในการประเมินผลและตัดสินใจ


 5. ประคับประคอง ผู้บริหารต้องประคับประคองและให้ความช่วยเหลือลูกน้องอย่างทั่วถึง


 6. ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารจะต้องเน้นกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ


 7. ปูนบำเหน็จ ผู้บริหารจะต้องให้ขวัญกำลังใจ และใช้แรงจูงใจทางบวกในการบริหาร


 8. เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง


ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการบริหารให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งด้านความพร้อมของอาคารเรียน ความพร้อมของสื่อการสอน และวัสดุอุปกรณ์ ความพร้อมของเทคโนโลยี และความพร้อมของข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ซึ่งเป็นความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวม ทำให้การบริหารเป็นไปอย่างราบรื่น สะดวกรวดเร็วในการดำเนินงานทั้งครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ขณะเดียวกันสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยียังสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถวางแผน ควบคุม ออกแบบระบบการบริหารและการจัดการ และพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผลโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีนับว่ามีความสำคัญและมีบทบาทที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ


 1. ในด้านเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สมควรจัดการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในระดับต่างๆ เกี่ยวกับหลักการบริหารเวลาเทคนิคการบริหารเวลา เทคนิคการบริหารเวลาเพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารที่สนับสนุนการจัดการคุณภาพโดยรวมให้ประสบความสำเร็จ
 2. ในด้านระบบการบริหารโรงเรียน สมควรมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการจัดการคุณภาพโดยรวมแก่ผู้บริหารโรงเรียนในระดับต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิรูประบบการบริหารและการสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

 3. ในด้านการพัฒนาคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหาร สมควรให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะที่สำคัญและจำเป็น ตลอดจนปลูกฝังคุณลักษณะและพฤติกรรมที่มุ่งคุณภาพให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ

 4. ในด้านการส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี ในการวางแผนด้านนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมควรสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี โดยสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นและให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนจำเป็นต้องระดมทรัพยากรจากชุมชนมา เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในด้านนี้อย่างจริงจัง

ที่มาข้อมูล : ดร.สมชาย เทพแสง วารสารวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2548

  เรื่อง : ห้องพักครู
  เข้าชม : 8095
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155