ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | แผนการสอน
   

:: แผนการสอน วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1
ผู้ชนะสิบทิศ ตอนกลศึกเมืองแปร (ม.1 แผน 17)
   
หัวข้อ :
การเขียนโครงงาน (ต่อ)

สาระสำคัญ :
การเขียนโครงงาน คือ กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นใดไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบในเรื่องนั้นๆ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดำเนินการ วางแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยทั่วๆ ไปการทำโครงงานสามารถทำได้ทุกระดับการศึกษา ซึ่งอาจทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงาน อาจเป็นโครงงานเล็กๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรือเป็นโครงงานใหญ่ที่มีความยากและซับซ้อนขึ้นก็ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เขียนโครงงานได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบ

สาระการเรียนรู้ :
การเขียนโครงงานฉบับจริง : การเขียนหน้าปกนอก หน้าปกใน คำนำ สารบัญ เนื้อหา เอกสารอ้างอิง

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง "การเขียนโครงงาน" เพื่อเป็นการทบทวนจากการเรียนเมื่อครั้งที่แล้ว


 2. ครูนำตัวอย่างการเขียนหน้าปกนอกโครงงานมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนเขียนหน้าปกนอกโครงงานของตน


 3. ครูนำตัวอย่างการเขียนหน้าปกในโครงงานมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนเขียนหน้าปกในโครงงานของตน


 4. ครูนำตัวอย่างการเขียนคำนำโครงงานมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนเขียนคำนำโครงงานของตน


 5. ครูนำตัวอย่างการเขียนสารบัญโครงงานมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนเขียนสารบัญโครงงานของตน


 6. ครูนำตัวอย่างการเขียนเนื้อหาโครงงานมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนเขียนเนื้อหาโครงงานของตน (ให้เตรียมเขียนมาก่อน)


 7. ครูนำตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงโครงงานมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนเขียนเอกสารอ้างอิงโครงงานของตน


 8. เมื่อทุกกลุ่มเขียนโครงงานของตนเสร็จแล้ว ให้นำมาส่งครูตรวจ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 • ตัวอย่างการเขียนหน้าปกนอก หน้าปกใน คำนำ สารบัญ เนื้อหา และเอกสารอ้างอิง


 • การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
  การวัดผล
  การประเมินผล
  1. ตรวจการเขียนโครงงานฉบับจริงของนักเรียน 1. .......................................................


  ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • จำนวนคนอ่าน 1313 คน
     
   

  © 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved