การวัด (ป.4 แผน 21)


หัวข้อ :
โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง

สาระสำคัญ :
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ วิธีการหาคำตอบ พร้อมทั้งการตรวจสอบคำตอบ โดยโจทย์ปัญหาการตวงต้องมีการทอนหรือการกระจายหน่วยด้วย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ หาคำตอบและแสดงวิธีทำได้

สาระการเรียนรู้ :
โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง เช่น

ตัวอย่าง
มีแก้วน้ำ 2 ใบ ใบแรกจุน้ำ 450 มิลลิลิตร ใบที่สองจุน้ำ 650 มิลลิลิตร เมื่อเทน้ำจากแก้วทั้งสองใส่ขวด จะได้น้ำทั้งหมดกี่ลิตร กี่มิลลิลิตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนหน่วยการตวงและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวงโดยศึกษาจากใบความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง จากคาบที่แล้ว


 2. สอนให้นักเรียนร้องเพลง มาเรียนโจทย์ปัญหา แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง


 3. ครูกำหนดโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เกี่ยวกับการตวง มาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ โดยการตอบคำถาม ดังนี้

  • โจทย์ต้องการทราบอะไร


  • โจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง


  • จะหาคำตอบโดยวิธีการใด


  • ได้คำตอบเป็นเท่าใด

 4. ตัวอย่าง
  มีแก้วน้ำ 2 ใบ ใบแรกจุน้ำ 450 มิลลิลิตร ใบที่สองจุน้ำ 650 มิลลิลิตร เมื่อเทน้ำจากแก้วทั้งสองใส่ขวด จะได้น้ำทั้งหมดกี่ลิตร กี่มิลลิลิตร 5. กำหนดโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เกี่ยวกับการตวง ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบอีก 3-5 ข้อ


 6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 7. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวงว่า การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ วิธีการหาคำตอบ พร้อมทั้งการตรวจสอบคำตอบ โดยโจทย์ปัญหาการตวงต้องมีการทอนหรือการกระจายหน่วยด้วย


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เพลง มาเรียนโจทย์ปัญหา

 2. ใบความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 5959
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155