การวัด (ป.4 แผน 20)


หัวข้อ :
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง

สาระสำคัญ :
หน่วยการตวงในแต่ละระบบจะมีความสัมพันธ์กัน สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เช่น หน่วยการตวงในระบบเมตริกมีความสัมพันธ์กันดังนี้

1,000
มิลลิลิตร
=
1
ลิตร
1
มิลลิลิตร
=
1
ลูกบาศก์เซนติเมตร
1,000,000
ลูกบาศก์เซนติเมตร
=
1
ลูกบาศก์ิเมตร
1,000
ลิตร
=
1
ลูกบาศก์ิเมตร

นอกจากนี้ หน่วยการตวงของไทยสามารถเปรียบเทียบกับหน่วยการตวงในระบบเมตริกได้ เช่น

1 ถัง    =    20 ลิตร


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดปริมาตรหรือความจุเป็นลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร มิลลิลิตร ถัง หรือเกวียนให้ สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของปริมาตรหรือความจุได้

สาระการเรียนรู้ :
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง เช่น หน่วยการตวงในระบบเมตริกมีความสัมพันธ์กันดังนี้

1,000
มิลลิลิตร
=
1
ลิตร
1
มิลลิลิตร
=
1
ลูกบาศก์เซนติเมตร
1,000,000
ลูกบาศก์เซนติเมตร
=
1
ลูกบาศก์ิเมตร
1,000
ลิตร
=
1
ลูกบาศก์ิเมตร

นอกจากนี้ หน่วยการตวงของไทยสามารถเปรียบเทียบกับหน่วยการตวงในระบบเมตริกได้ เช่น

1 ถัง    =    20 ลิตร


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนเกี่ยวกับการตวง ความจุ และหน่วยการตวง โดยให้นักเรียนตวงสิ่งของแล้วบอกน้ำหนัก พร้อมทั้งหน่วยการตวงที่ถูกต้อง


 2. ให้นักเรียนบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการตวงระหว่างมิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งจะได้ว่า

  1-- มิลลิลิตร
  =
  1-- ลูกบาศก์เซนติเมตร

  จากนั้น ครูกำหนดหน่วยการตวงเป็นมิลลิลิตรและลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยการตวง เช่น

  • 14 มิลลิลิตร เป็นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร (14 ลูกบาศก์เซนติเมตร)


  • 170 ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นกี่มิลลิลิตร (170 มิลลิลิตร)

  ให้นักเรียนสังเกตว่า การเปลี่ยนหน่วยจากมิลลิลิตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร หรือจากลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นมิลลิลิตร เปลี่ยนเฉพาะหน่วยเท่านั้น จำนวนหน่วยยังคงเดิม


 3. ให้นักเรียนบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการตวงระหว่างลิตรกับมิลลิลิตร ซึ่งจะได้ว่า

  1-- ลิตร
  =
  1,000- มิลลิลิตร
  จากนั้น ครูกำหนดหน่วยการตวงให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยการตวง ดังนี้

  • เมื่อกำหนดหน่วยการตวงเป็นลิตร แล้วให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยการตวง เช่น

   • 2 ลิตร เป็นกี่มิลลิลิตร (2,000 มิลลิลิตร)


   • 5 ลิตร เป็นกี่มิลลิลิตร (5,000 มิลลิลิตร)

  • ให้นักเรียนสังเกตว่า การเปลี่ยนหน่วยจากลิตรเป็นมิลลิลิตร ทำได้โดยการนำจำนวนหน่วยที่เป็นลิตร คูณกับ 1,000 เช่น 4 ลิตร = 4 × 1,000 = 4,000 มิลลิลิตร

  • เมื่อกำหนดหน่วยการตวงเป็นลิตรและมิลลิลิตร แล้วให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยเป็นมิลลิลิตร เช่น

   • 3 ลิตร 500 มิลลิลิตร เป็นกี่มิลลิลิตร (3,500 มิลลิลิตร)


   • 6 ลิตร 800 มิลลิลิตร เป็นกี่มิลลิลิตร (6,800 มิลลิลิตร)

  • เมื่อกำหนดหน่วยการตวงเป็นมิลลิลิตร แล้วให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยเป็นลิตร (ควรเริ่มจากปริมาณที่เปลี่ยนเป็นหน่วยลิตรได้ลงตัวพอดี) เช่น

   • 7,000 มิลลิลิตร เป็นกี่ลิตร (7 ลิตร)


   • 9,000 มิลลิลิตร เป็นกี่ลิตร (9 ลิตร)


   • 5,800 มิลลิลิตร เป็นเท่าไร (5 ลิตร 800 มิลลิลิตร)

 4. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวงแล้วแจกใบความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม


 5. ครูกำหนดโจทย์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวงมาให้นักเรียนฝึกหาคำตอบอีก 8-10 ข้อ


 6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 7. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวงว่า หน่วยการตวงในแต่ละระบบจะมีความสัมพันธ์กัน สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เช่น หน่วยการตวงในระบบเมตริกมีความสัมพันธ์กันดังนี้
  1,000
  มิลลิลิตร
  =
  1
  ลิตร
  1
  มิลลิลิตร
  =
  1
  ลูกบาศก์เซนติเมตร
  1,000,000
  ลูกบาศก์เซนติเมตร
  =
  1
  ลูกบาศก์เมตร
  1,000
  ลิตร
  =
  1
  ลูกบาศก์เมตร

  นอกจากนี้ หน่วยการตวงของไทยสามารถเปรียบเทียบกับหน่วยการตวงในระบบเมตริกได้ เช่น

  1 ถัง = 20 ลิตร


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เครื่องตวงชนิดต่างๆ เช่น ช้อนตวง ถ้วยตวง ลิตร ถัง เป็นต้น

 2. สิ่งของสำหรับตวง

 3. ใบความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 21940
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155