น้ำ ฟ้า และดวงดาว (ป.5 แผน 24)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 5 เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว

สาระสำคัญ :
แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 5 เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบ เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว ให้ถูกต้อง


สาระการเรียนรู้ :
ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 5 เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว ในหัวข้อต่อไปนี้


 • ปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ

 • เมฆในท้องฟ้ามีลักษณะอย่างไร

 • เราจะวัดปริมาณน้ำฝนได้อย่างไร

 • ลูกเห็บ น้ำค้าง และหิมะ เป็นอย่างไร

 • ในวันหนึ่งๆ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

 • ความดันของบรรยากาศวัดได้อย่างไร

 • ความชื้นของอากาศคืออะไร

 • ความชื้นของอากาศวัดได้อย่างไร

 • การเกิดลมและประโยชน์จากลม

 • ดินและน้ำรับและถ่ายโอนความร้อนได้เร็วเท่นกันหรือไม่

 • ลมพัดไปทางทิศใด มีความเร็วเท่าไร

 • ใครบอกเราเกี่ยวกับสภาพอากาศ

 • ลมฟ้าอากาศ มีผลต่อวัฏจักรของน้ำอย่างไร

 • กลางวัน กลางคืน

 • ปรากฎการณ์ขึ้นตกของดวงดาว


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง "น้ำ ฟ้า และดวงดาว" ที่เรียนมาแล้ว และซักถามนักเรียนอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

  • ปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ

  • เมฆในท้องฟ้ามีลักษณะอย่างไร

  • เราจะวัดปริมาณน้ำฝนได้อย่างไร

  • ลูกเห็บ น้ำค้าง และหิมะ เป็นอย่างไร

  • ในวันหนึ่งๆ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

  • ความดันของบรรยากาศวัดได้อย่างไร

  • ความชื้นของอากาศคืออะไร

  • ความชื้นของอากาศวัดได้อย่างไร

  • การเกิดลมและประโยชน์จากลม

  • ดินและน้ำรับและถ่ายโอนความร้อนได้เร็วเท่นกันหรือไม่

  • ลมพัดไปทางทิศใด มีความเร็วเท่าไร

  • ใครบอกเราเกี่ยวกับสภาพอากาศ

  • ลมฟ้าอากาศ มีผลต่อวัฏจักรของน้ำอย่างไร

  • กลางวัน กลางคืน

  • ปรากฎการณ์ขึ้นตกของดวงดาว

 2. นักเรียนทำ


 3. เฉลยและตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แบบทดสอบตอนที่ 1 เรื่อง "น้ำ ฟ้า และดวงดาว"


 2. เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 15482
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155