การวัด (ป.4 แผน 16)


หัวข้อ :
การตวงและเครื่องตวง

สาระสำคัญ :
การตวงเป็นการวัดปริมาณ (ปริมาตร) ของภาชนะ ซึ่งควรเลือกใช้หน่วยการตวงที่เป็นมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการจะตวง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดสถานการณ์การตวงให้ สามารถตวงและบอกปริมาตร หรือความจุเป็นลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร มิลลิลิตร ถัง และแก้ปัญหาได้

สาระการเรียนรู้ :
การตวงและเครื่องตวงมาตรฐานชนิดต่างๆ เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการตวง และเครื่องตวงที่เป็นมาตรฐานชนิดต่างๆ โดยให้นักเรียนดูเครื่องตวงจริงๆ หรือภาพเครื่องตวง เช่น ช้อนตวง ถ้วยตวง ลิตร ถัง เป็นต้น จากนั้น ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ ประเภทสิ่งของที่นำมาตวงทั้งของแห้ง ของเหลว และวิธีการเลือกเครื่องตวงให้เหมาะสมกับสิ่งของที่จะตวง


 2. ครูแจกใบความรู้เกี่ยวกับการตวงให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม


 3. ให้นักเรียนฝึกใช้เครื่องตวงเพื่อตวงสิ่งของต่างๆ ตามความเหมาะสมของเครื่องตวง เช่น ตวงทรายให้มีปริมาตร 1 ลิตร โดยใช้ลิตร

    ต้องตวงให้เรียบเสมอขอบ

 4. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมกับสิ่งของที่จะตวง และการตวงที่ถูกต้อง เช่น

  • การใช้ลิตรใช้ตวงของแห้ง ควรตวงให้เสมอขอบ ใช้ในการซื้อขายสินค้าตามท้องตลาด แต่ปัจจุบันนิยมใช้น้อยลง


  • การใช้ลิตรตวงของเหลว ต้องตวงให้ถึงขีดที่กำหนด


  • เครื่องตวงน้ำมัน จะพบเห็นทั่วไปตามปั๊มน้ำมัน


  • ถ้วยตวง จะพบเห็นในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 6. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การตวงและเครื่องตวงว่า การตวงเป็นการวัดปริมาณ (ปริมาตร) ของภาชนะ ซึ่งควรเลือกใช้หน่วยการตวงที่เป็นมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการจะตวง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เครื่องตวงชนิดต่างๆ เช่น ช้อนตวง ถ้วยตวง ลิตร ถัง เป็นต้น

 2. ใบความรู้เกี่ยวกับการตวง

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 10870
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155