การวัด (ป.4 แผน 14)


หัวข้อ :
โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการชั่ง

สาระสำคัญ :
โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการชั่งว่า การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการน้ำหนัก มีขั้นตอนดังนี้
 1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ


 2. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด


 3. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง


 4. หาวิธีแก้โจทย์ปัญหา


 5. หาคำตอบ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ หาคำตอบ และแสดงวิธีทำได้

สาระการเรียนรู้ :
โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการชั่ง เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง โดยให้นักเรียนเติมคำตอบลงในตารางบอกน้ำหนัก เช่น

 2. ครูกำหนดโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก แล้วให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกัน แล้วฝึกวิเคราะห์โจทย์ โดยให้นักเรียนดูว่า

  • โจทย์ถามสิ่งใด


  • โจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง


  • หาวิธีแก้โจทย์ปัญหา


  • หาคำตอบ

  ตัวอย่างโจทย์ปัญหา


 3. ครูกำหนดโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก แล้วให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกัน แล้วฝึกวิเคราะห์โจทย์ ดังนี้


 4. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 5. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการชั่งว่า การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการน้ำหนัก มีขั้นตอนดังนี้

  1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ


  2. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด


  3. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง


  4. หาวิธีแก้โจทย์ปัญหา


  5. หาคำตอบ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตารางบอกน้ำหนัก

 2. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 9579
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155