รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ (ม.1 แผน 6)


หัวข้อ :
พจนานุกรม

สาระสำคัญ :
พจนานุกรม ช่วยในการหาความหมายของคำศัพท์ ใช้ในการตรวจสอบการเขียนอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี ใช้ในการสังเกตชนิดของคำตามหลักไวยากรณ์ และทราบประวัติที่มาของคำนั้นๆ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สามารถใช้พจนานุกรมค้นหาศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันได้

สาระการเรียนรู้ :
การใช้พจนานุกรม

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มาให้นักเรียนดู แล้วสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการค้นหาความหมายของคำศัพท์ในพจนานุกรม


 2. ครูให้นักเรียนจับคู่และส่งตัวแทนมาจับฉลากความหมายของคำ เพื่อค้นหาคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน เช่น จับฉลากได้คำว่า "ช้าง" คำศัพท์มีดังนี้


 3. ช้าง : กรี (กะ - รี) กริน (กะ - ริน) คช คชสาร สาร หัตถี ไอยรา กุญชร สาง

  เมื่อได้ความหมายของคำแล้ว ให้แต่ละคู่ช่วยกันหาศัพท์ คู่ละ 1 ความหมาย

 4. ให้แต่ละคู่ ส่งตัวแทนมาเขียนความหมาย คำศัพท์บนกระดานดำ ให้เพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกันตรวจสอบ หรือเพิ่มเติมคำศัพท์ก็ได้ คำที่ให้นักเรียนค้นหาคำศัพท์ มีดังนี้


 5. ม้า นก ยักษ์ ลิง ปลา ดอกไม้ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ป่า ต้นไม้ ภูเขา พื้นดิน แม่น้ำ ท้องฟ้า เมือง ดวงใจ ทอง งาม พ่อ แม่ ดอกบัว พระอินทร์ พระนารายณ์ เทวดา รบ ฤทธิ์ ไพร่พล ตาย

 6. ให้นักเรียนทุกคนคัดคำศัพท์ทั้งหมดลงสมุด แล้วนำมาส่งครูตรวจ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการจับกลุ่มคู่คิด 1. .........................................................
2. ตรวจการหาคำศัพท์ของนักเรียน 2. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 2353
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155