รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ (ม.1 แผน 2)


หัวข้อ :
การอ่านในใจ

สาระสำคัญ :
การอ่านในใจ เป็นกลวิธีอ่านเร็วอย่างหนึ่ง การอ่านในใจที่ดีย่อมสามารถจับใจความสำคัญและสรุปสาระสำคัญของเรื่องได้ การอ่านในใจจะเป็นการอ่านโดยใช้ประสาทตาในการกวาดสายตาอย่างรวดเร็วและพยายามจับใจความหรือความหมายสำคัญจากเรื่องที่อ่านให้ได้ โดยไม่กังวลถึงศัพท์ หรือการสะกดคำ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
อ่านในใจเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ แล้วจับใจความสำคัญ เล่าเรื่อง สรุปเรื่อง และตอบคำถามจากเรื่องได้

สาระการเรียนรู้ :
อ่านในใจเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ (ต่อ)

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง "รามเกียรติ์" ตอนศึกไมยราพ เป็นการทบทวนการเรียนเมื่อครั้งที่แล้ว


 2. พระยาไมยราพ
  (พญายักษ์เจ้ากรุงบาดาล)


 3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม (กลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่แล้ว) แล้วให้แต่ละกลุ่มอ่านในใจ ตอนที่ได้รับมอบหมาย ให้หาความหมายของคำศัพท์จากชั่วโมงที่แล้ว โดยให้ทำกิจกรรมดังต่อไปนี้


  • ถอดคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วด้วยการเขียน (คือการจับใจความสำคัญ)


  • ส่งตัวแทนออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆ ฟัง


  • เขียนสรุปเรื่องแล้วนำมาส่งครูตรวจ

 4. ให้นักเรียนตอบคำถามด้วยวาจา ในกิจกรรมท้ายบทข้อ 1 จากหนังสือเรียนสารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม 1 หน้า 214 - 215


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. หนังสือสารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม 1


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่ม 1. .........................................................
2. ตรวจการถอดคำประพันธ์ และการสรุปเรื่อง 2. .........................................................
3. ซักถามเนื้อเรื่องในนักเรียนตอบด้วยวาจา 3. .........................................................ข้อมูลเพิ่มเติม : ไมยราพ (รามเกียรติ์)

ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 4100
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155