การวัด (ป.4 แผน 8)


หัวข้อ :
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

สาระสำคัญ :
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว ต้องหาวิธีทราบความยาวของสิ่งของนั้นโดยใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อให้ทราบ และหาวิธีที่เหมาะสมโดยใช้เครื่องมือวัดความยาวประกอบการวัด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหา หรือสถานการณ์เกี่ยวกับการวัดความยาว ความสูง หรือระยะทางให้ สามารถแก้ปัญหาได้

สาระการเรียนรู้ :
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว เช่น ถ้าต้องการวัดความยาวรอบถังน้ำ อาจมีวิธีการได้ดังนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือวัดความยาว และหน่วยการวัดความยาว โดยให้นักเรียนใช้เครื่องมือวัดความยาววัดสิ่งของต่างๆ เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของดินสอ ใช้สายวัดตัววัดส่วนสูง เป็นต้น


 2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อให้ศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการวัดความยาวที่ครูกำหนด แล้วคิดวิธีการแก้ปัญหา


 3. ครูกำหนดสถานการณ์เป็นจุดต่างๆ ให้เท่ากับจำนวนกลุ่มของนักเรียน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเวียนกันไปตามจุดต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาของสถานการณ์ที่กำหนดไว้ เช่น

  • จุดที่ 1 ถ้าต้องการวัดความยาวรอบถังน้ำจะมีวิธีการวัดอย่างไร

   แนวคิด

  • จุดที่ 2 ถ้าต้องการวัดความยาวรอบต้นไม้ขนาดใหญ่ จะมีวิธีการวัดอย่างไร


  • จุดที่ 3 ถ้ามีเชือกยาว 3 เมตร ต้องการตัดเป็น 3 ท่อน แต่ละท่อนยาว 2 เมตร, 75 เซนติเมตร และ 25 เซนติเมตร ตามลำดับ จะมีวิธีการอย่างไร


  • ศูนย์ที่ 4 ถ้าต้องการวัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง จะใช้เครื่องมือวัดชนิดใด และมีวิธีการอย่างไร

 4. แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาวิธี แล้วเขียนรายงานส่งครู


 5. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวว่า การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว ต้องหาวิธีทราบความยาวของสิ่งของนั้นโดยใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อให้ทราบ และหาวิธีที่เหมาะสมโดยใช้เครื่องมือวัดความยาวประกอบการวัด


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เครื่องมือวัดความยาว ได้แก่ ไม้บรรทัด ไม้เมตร สายวัดตัว สายวัดชนิดตลับ

 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีในแต่ละจุด ได้แก่ เชือก ไม้บรรทัด ไม้เมตร สายวัดตัว สายวัดชนิดตลับ สิ่งของ

 3. กระดาษรายงาน


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจรายงาน 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 8049
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155