รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ป.5 แผน 69)


หัวข้อ :
การเปรียบเทียบหน่วยการวัดปริมาณ

สาระสำคัญ :
ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร มิลลิลิตร เป็นหน่วยมาตรฐานซึ่งใช้บอกปริมาตรหรือความจุ โดยหน่วยมาตรฐานนี้สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนี้

-------------1 ลิตร
=
--1,000 มิลลิลิตร
--------1 มิลลิลิตร
=
--1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
---1 ลูกบาศก์เมตร
=
--1,000 ลิตร


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมือกำหนดปริมาตรหรือความจุ เป็นลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร และมิลลิลิตรให้ สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยได้

สาระการเรียนรู้ :
การเปรียบเทียบหน่วยการวัดปริมาณ เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนการหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยให้นักเรียนดูรูปภาพทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วหาปริมาตรและความจุ เช่น


 2. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการตวงที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว โดยให้นักเรียนบอกเครื่องตวงและหน่วยการวัดปริมาตร เช่น

  1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร

  1 มิลลิลิตร  = 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

 3. นำกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาด 10 × 10 × 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร และลิตรตวงของเหลวซึ่งเป็นเครื่องตวงมาตรฐานที่บรรจุน้ำ 1 ลิตรพอดี มาให้นักเรียนลองเทน้ำจากลิตรตวงของเหลวใส่ลงในกล่องพลาสติก แล้วให้สังเกตว่ากล่องพลาสติกรูปลูกบาศก์มีปริมาตรเต็มลิตรพอดีหรือไม่ หากเคลาดเคลื่อนเป็นเพราะอะไร


 4. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบหน่วยลิตรกับหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตร จนได้ข้อสรุปว่า

  1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร

  1 มิลลิลิตร  = 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

 5. ตั้งคำถามกับนักเรียนว่า ปริมาตร 1 ลิตร จะเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตร โดยครูแนะนำวิธีหาคำตอบบนกระดาน ดังนี้

  1 เมตร
  =
  -100 เซนติเมตร
  ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร
  =
  -100 × 100 × 100-+ลูกบาศก์เซนติเมตร
  แสดงว่า-- ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร
  =
  -1,000,000 ---- ลูกบาศก์เซนติเมตร
  1 ลิตร
    -1,000 --ลูกบาศก์เซนติเมตร
  ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร
  =
  -1,000,000 ÷ 1,000
  ดังนั้น--- ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร
  =
  -1,000 --ลิตร


 6. กำหนดหน่วยการวัดปริมาตรมาให้นักเรียนฝึกเปรียบเทียบ เช่น

  • ปริมาตร 10 ลิตร เท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร (10,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร)


  • ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับกี่ลิตร (0.02 ลิตร)


  • ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับกี่ลิตร (10,000 ลิตร)

 7. ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบหน่วยการวัดปริมาตร เพื่อให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ เขียนแสดงวิธีทำ และหาคำตอบ เช่น


 8. กำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบหน่วยการวัดปริมาตร มาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ เขียนแสดงวิธีทำ และหาคำตอบอีก 3-5 ข้อ


 9. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 10. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การเปรียบเทียบหน่วยการวัดปริมาณว่า ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร มิลลิลิตร เป็นหน่วยมาตรฐานซึ่งใช้บอกปริมาตรหรือความจุ โดยหน่วยมาตรฐานนี้สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนี้

  -------------1 ลิตร
  =
  --1,000 มิลลิลิตร
  --------1 มิลลิลิตร
  =
  --1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  ---1 ลูกบาศก์เมตร
  =
  --1,000 ลิตร


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. รูปภาพทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 2. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 21019
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155