ไขภาษา (ม.1 แผน 48)


หัวข้อ :
การตีความ

สาระสำคัญ :
การอ่านตีความ คือการอ่านเพื่อให้เข้าใจความหมาย ความรู้สึก และความสะเทือนใจจากบทประพันธ์ ซึ่งอาจเข้าใจได้มากน้อยลึกซึ้งเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน กระบวนการอ่านตีความนั้นผู้อ่านจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการแปลความ การจับใจความสำคัญและการสรุปความ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตีความเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล

สาระการเรียนรู้ :
บทเรียนเรื่องไขภาษา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำภาพปริศนาสุภาษิตต่อไปนี้มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่าภาพนี้ตรงกับสุภาษิตไทยว่าอย่างไร
 2. คำตอบคือ (เห็นช้างขี้ อย่าขี้ตามช้าง)

  ครูตีความเนื้อหาให้นักเรียนฟังว่า สุภาษิตนี้ต้องการจะบอกว่า "จะทำอะไรก็ควรดูฐานะของตนเองก่อน ไม่ควรเอาอย่างคนอื่นที่เขามีฐานะดีกว่าเรา" แต่ถ้าจะตีความตามน้ำเสียง ก็จะได้ว่า "จงรู้จักประมาณตน" นั่นเอง


 3. ครูแจกใบความรู้เรื่อง "การอ่านตีความ" ให้นักเรียนศึกษา


 4. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้ตีความสำนวนหรือสุภาษิตต่อไปนี้ ทั้งตีความตามเนื้อหาและน้ำเสียง กลุ่มละ 1 สำนวน


  • ขี่ช้างจับตั๊กแตน (ความไม่รู้จักประมาณตน)

  • เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม (การปรับตัว)

  • น้ำขึ้นให้รีบตัก (การใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์)

  • หมองูตายเพราะงู (ความประมาทนำมาซึ่งหายนะ)

  • อ้อยเข้าปากช้าง (จงยอมรับความสูญเสีย)

  • ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน (การรักษามิตรภาพ)

  • กำแพงมีหู ประตูมีตา (จงระวังคำพูด)

  • เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน (ความอดออม)

  • เห็นกงจักรเป็นดอกบัว (เห็นผิดเป็นชอบ)

  • จับปลาสองมือ (โลภมาก)

 5. เมื่อตีความเสร็จแล้วให้ส่งตัวแทนออกมานำเสนอการตีความให้เพื่อนๆ ฟัง พร้อมส่งรายงานการตีความที่ครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพปริศนาสุภาษิต


 2. ใบความรู้เรื่อง "การอ่านตีความ"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมกระบวนการกลุ่ม 1. .........................................................
2. ตรวจรายงานการตีความสำนวนของนักเรียน 2. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 9366
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155