รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ป.5 แผน 62)


หัวข้อ :
รูปเรขาคณิตสามมิติ

สาระสำคัญ :
ชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ สามารถจำแนกออกเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 • เมื่อกำหนดสิ่งของ รูปเรขาคณิต และเส้นทางให้ สามารถอธิบายรูปร่างได้


 • เมื่อกำหนดรูปเรขาคณิตสามมิติให้ สามารถจำแนกได้ว่า เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก ทรงกรวย ปริซึม หรือพีระมิด


สาระการเรียนรู้ :
รูปเรขาคณิตสามมิติ เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสามมิติต่างๆ ที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว เช่น รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก ปริซึมสามเหลี่ยม ปริซึมสี่เหลี่ยม และพีระมิดฐานสามเหลี่ยม แล้วร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะนั้นๆ แล้วแนะนำให้นักเรียนรู้จักชื่อของรูปเรขาคณิตสามมิติเหล่านั้น


 2. ครูนำแผ่นภาพรูปเรขาคณิตสามมิติมาให้นักเรียนดู ได้แก่ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด แล้วถามนักเรียนว่า มีสิ่งของอะไรบ้างที่มีรูปร่างคล้ายกับรูปทรงในภาพ


 3. ครูนำสิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายรูปทรงเรขาคณิตสามมิติต่างๆ เช่น รูปทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด มาให้นักเรียนดู แล้วบอกชื่อ และสังเกตลักษณะรูปทรงนั้นๆ จากนั้น ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ดังนี้

  • รูปทรงที่มีผิวโค้งเรียบลักษณะเช่นเดียวกับลูกบอล เรียกว่า ทรงกลม


  • รูปทรงที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่ในระนาบที่ขนานกัน มีหน้าโค้ง เรียกว่า ทรงกระบอก


  • รูปทรงที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และมีหน้าข้างโค้ง เรียกว่า กรวย


  • รูปทรงที่มีหน้าตัดหรือฐานทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่ในระนาบที่ขนานกัน เรียกว่า ปริซึม และการเรียกชื่อปริซึม ให้เรียกตามรูปของหน้าตัดหรือฐานของปริซึมนั้นๆ เช่น หน้าตัดสามเหลี่ยม เรียกว่า ปริซึมสามเหลี่ยม เป็นต้น


  • รูปทรงที่มีฐานเป็นรูปเป็นรูปหลายเหลี่ยม มียอดแหลม ซึ่งไม่อยู่ในระนาบเดียวกันกับฐาน และมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม เรียกว่า พีระมิด และการเรียกชื่อพีระมิด ให้เรียกตามชื่อรูปที่ฐานของพีระมิด เช่น ถ้าฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยม เรียกว่า พีระมิดห้าเหลี่ยม เป็นต้น

 4. ครูแจกใบความรู้เรื่อง รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม


 5. ครูกำหนดรูปทรงเรขาคณิตสามมิติต่างๆ ให้นักเรียนฝึกเรียกชื่อ เช่น


 6. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของต่างๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ (ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด)


 7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 8. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติว่า ชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ สามารถจำแนกออกเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. รูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก ทรงกรวย ปริซึม หรือพีระมิด

 2. สิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายรูปทรงเรขาคณิตสามมิติต่างๆ (ทรงกลม ทรงกระบอก ทรงกรวย ปริซึม หรือพีระมิด) เช่น ขวดน้ำ ลูกบอล กรวย ห่อขนมเทียน เป็นต้น

 3. ใบความรู้เรื่อง รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 34014
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155