เสียงกับการได้ยิน (ป.5 แผน 6)


หัวข้อ :
ดนตรีขวด

สาระสำคัญ :
เสียงดนตรีมีระดับเสียงสูงต่ำ ที่กำหนดไว้ด้วยความถี่เสียง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ทดลองและบอกได้ว่า ขวดใดของดนตรีขวด ให้เสียงต่ำและเสียงสูง

สาระการเรียนรู้ :


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนเรื่อง เสียงสูงเสียงต่ำขึ้นกับอะไร ที่เรียนผ่านมาแล้ว และถามนักเรียนว่า

  • ถ้าเราเคาะขวด หรือแก้ว เบาๆ และแรงๆ เสียงที่ได้ยินจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร


 2. จากนั้นครูนำเครื่องดนตรีมาให้นักเรียนเล่น เช่น ขลุ่ย กลอง ฉิ่ง เป็นต้น แล้วให้นักเรียนลองเล่นดนตรีเหล่านี้ดู เพื่อครูจะนำเข้าสู่บทเรียน ดังคำถามที่ว่า

  • เสียงของดนตรีมีระดับเสียงสูงต่ำเท่ากันตลอดทั้งเพลงที่เราฟังหรือไม่ อย่างไร

  • ถ้าดนตรีที่เราเล่นให้เสียงสูงอย่างเดียว หรือเสียงต่ำอย่างเดียว จะเล่นเป็นเพลงได้หรือไม่


 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน (ตามความเหมาะสม) ทำการทดลองตามหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 (สสวท) หน้า 84 หรือตามภาพต่อไปนี้


 4. นักเรียนอาจเคาะขวดตามจังหวะเพลงช้างดังตัวอย่างนี้ เช่น


 5. นักเรียนบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม เรื่อง "ดนตรีขวด" จากนั้นส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียน


 6. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลอง จนได้ข้อสรุปดังนี้

  • ขวดที่บรรจุน้ำมากที่สุด มีมวลรวมของขวดและน้ำมากที่สุดจะสั่น ความถี่ต่ำสุดและให้เสียงต่ำสุด

  • ขวดที่บรรจุน้ำน้อยที่สุดมีมวลรวมของขวดและน้ำน้อยที่สุดจะสั่นด้วยความถี่สูงสุดและให้เสียงสูงที่สุด

  • ขวดแต่ละใบเมื่อใส่น้ำไม่เท่ากันจะให้เสียงสูงต่ำต่างกัน เมื่อปรับระดับน้ำให้เหมาะสมจะให้เสียงที่ตรงกับเสียงดนตรีได้

  • และเสียงดนตรีแต่ละเสียงมีความถี่ต่างกัน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพการทดลองดนตรีขวด


 2. ใบบันทึกกิจกรรม เรื่อง "ดนตรีขวด"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 15803
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155