เสียงกับการได้ยิน (ป.5 แผน 3)


หัวข้อ :
ตัวกลางของเสียง

สาระสำคัญ :
เสียงต้องอาศัยตัวกลางเพื่อส่งพลังงานจากการสั่นไปยังเยื่อแก้วหู และส่งพลังงานผ่านไปยังสมองทำให้ได้ยินเสียงเราจึงต้องระมัดระวัง อันตรายที่จะเกิดกับเยื่อแก้วหู

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สังเกต และอธิบายได้ว่า เสียงต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่และตัวกลางของเสียงโดยทั่วไป คือ อากาศ


 2. ทดลองสรุปได้ว่า เสียงเดินทางในตัวกลางอื่นๆ ได้


สาระการเรียนรู้ :
เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่น จะถ่ายโอนพลังงานจากการสั่นผ่านอากาศไปจนถึงหูผู้ฟัง ดังนั้น อากาศจึงเป็นตัวกลางของเสียง ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ในสูญญากาศจะไม่มีตัวกลางถ่ายโอนพลังงานมาถุงหู เราจึงไมได้ยินเสียง

ตัวกลางของเสียงโดยทั่วไป คือ อากาศ วัตถุอื่นๆ เช่น ไม้ เหล็ก เส้นด้าย ก็เป็นตัวกลางของเสียงได้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำเข้าสู่เนื้อหา ตัวกลางของเสียง โดยให้นักเรียนคนหนึ่งเคาะฝาข้างห้องเรียน แล้วให้นักเรียนคนอื่นๆ ใช้หูแนบฟังเสียงจากการเคาะฝาข้างห้อง แล้วถามนักเรียนในประเด็น

  • เสียงเคาะที่เราได้ยินนั้นมาถึงหูได้อย่างไร

 2. จากนั้นครูยกตัวอย่างคำถามว่า

  • เราได้ยินเสียงอุกกาบาตชนดวงจันทร์หรือไม่

  • ถ้าเราใช้นิ้วเคาะข้างตู้ปลา เสียงที่เคาะจะผ่านตัวกลางใดบ้างถึงจะถึงปลา

 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน (ตามความเหมาะสม) ตัวกลางของเสียง ตามหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน้า 80-81 (สสวท) หรือตามขั้นตอนต่อไปนี้


 4. ขั้นที่ 1. เจาะรู้ก้นถ้วยกระดาษหรือก้นกระป๋อง ทั้ง 2 ใบ
  ขั้นที่ 2. สอดเส้นด้ายผ่านรูที่เจาะไว้
  ขั้นที่ 3. ผูกปลายเส้นด้ายแต่ละปลายเข้ากับก้านไม้ขีดเพื่อไม่ให้เส้นด้ายหลุด

  จากนั้นทดลอง ดังรูป


 5. หรือนักเรียนทดลองฟังเสียงกระดิ่งในขวดที่มีอากาศ เปรียบเทียบกับกระดิ่งในขวดที่สูญญากาศ แล้วบันทึกผลในใบกิจกรรม 6. นักเรียนบันทึกผลการทดลองในใบกิจกรรม เรื่อง "ตัวกลางของแสง" แล้วส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองทั้งสองกิจกรรม หน้าชั้นเรียน


 7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทดลอง จนได้ข้อสรุปว่า "เสียงกระดิ่งจากขวดที่สูบอากาศออกเบากว่าเสียงกระดิ่งจากขวดที่ไม่ได้สูบอากาศออก แสดงว่า ขวดที่สูบอากาศมีตัวกลางนำเสียงมายังหูผู้ฟังน้อยกว่าขวดที่ไม่ได้สูบอากาศ"


 8. ครูอธิยายและสรุปเพิ่มเติมว่า "เสียงอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ ตัวกลางของเสียงโดยทั่วไป คือ อากาศ วัตถุอื่นๆ เช่น ไม้ เหล็ก เส้นด้าย ก็เป็นตัวกลางของเสียงได้"


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพตัวกลางของเสยง (เสียงตามสาย)


 2. ภาพการทดลองชุดเสียงและตัวกลาง (สั่นกระดิ่งในขวด)


 3. ใบกิจกรรม เรื่อง "ตัวกลางของเสียง"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 12008
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155