รูปสามเหลี่ยม (ป.5 แผน 58)


หัวข้อ :
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

สาระสำคัญ :
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม มีขั้นตอน ดังนี้
 1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ


 2. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด


 3. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง


 4. หาวิธีแก้โจทย์ปัญหา


 5. หาคำตอบ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกียวกับพื้นที่หรือความยาวของเส้นรอบรูป ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยมให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ หาคำตอบ และแสดงวิธีทำได้

สาระการเรียนรู้ :
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม เช่น


สามารถวิเคราะห์โจทย์ แล้วเขียนแสดงวิธีทำ ได้ดังนี้



กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้สูตร ด้วยการดูแผ่นภาพรูปสามเหลี่ยมแล้วช่วยกันหาคำตอบ เช่น


 2. ครูกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม มาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ และหาคำตอบ เช่น



  • โจทย์ถามสิ่งใด (พื้นที่ของจั่วบ้าน)


  • โจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง (จั่วบ้านมีฐานยาว 7 ม. มีความสูง 4 ม.)


  • มีวิธีแก้โจทย์ปัญหานี้อย่างไร (หาพื้นที่ของจั่วบ้าน)


  • จั่วบ้านเป็นรูปอะไร (รูปสามเหลี่ยม)


  • จั่วบ้านมีกี่ด้าน (2 ด้าน)

  ให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีทำและหาคำตอบบนกระดาน ดังนี้


 3. ครูกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์อีก 3-5 ข้อ


 4. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 5. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมว่า การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม มีขั้นตอน ดังนี้

  1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ


  2. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด


  3. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง


  4. หาวิธีแก้โจทย์ปัญหา


  5. หาคำตอบ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แผ่นภาพรูปสามเหลี่ยม

 2. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................



ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 14067
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155