ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | แผนการสอน
   

:: แผนการสอน วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5
รูปสามเหลี่ยม (ป.5 แผน 57)
   
หัวข้อ :
การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยวิธีการใช้สูตร เมื่อส่วนสูงอยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยม

สาระสำคัญ :
ในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ไม่ว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมจะอยู่บนฐาน หรืออยู่บนส่วนต่อของฐานก็ตาม จะใช้สูตรการหาพื้นที่เดียวกัน คือ    × สูง × ฐาน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดรูปสามเหลี่ยมให้ สามารถหาพื้นที่โดยวิธีใช้สูตร เมื่อส่วนสูงอยู่ภายนอก และแก้ปัญหาได้

สาระการเรียนรู้ :
การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยวิธีการใช้สูตร เมื่อส่วนสูงอยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยม เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
  1. ทบทวนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้สูตร เมื่อส่วนสูงอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม โดยให้นักเรียนดูแผ่นภาพรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดฐานและความสูง เช่น


  2. ครูยกตัวอย่างรูปสามเหลี่ยมที่มีส่วนสูงอยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยม มาให้นักเรียนพิจารณาการหาพื้นที่ แล้วครูแนะนำว่า ในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ไม่ว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมจะอยู่บนฐาน หรืออยู่บนส่วนต่อของฐานก็ตาม จะใช้สูตรการหาพื้นที่เดียวกัน คือ × สูง × ฐาน เช่น


  3. ครูกำหนดรูปสามเหลี่ยมที่มีส่วนสูงอยู่ภายนอกรูป มาให้นักเรียนฝึกหาพื้นที่โดยการใช้สูตรอีก 3-5 ข้อ


  4. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


  5. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยวิธีการใช้สูตร เมื่อส่วนสูงอยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยมว่า ในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ไม่ว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมจะอยู่บนฐาน หรืออยู่บนส่วนต่อของฐานก็ตาม จะใช้สูตรการหาพื้นที่เดียวกัน คือ × สูง × ฐาน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
  1. แผ่นภาพรูปสามเหลี่ยม

  2. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................


ที่มาข้อมูล :
  • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 14865 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved