รูปสามเหลี่ยม (ป.5 แผน 57)


หัวข้อ :
การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยวิธีการใช้สูตร เมื่อส่วนสูงอยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยม

สาระสำคัญ :
ในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ไม่ว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมจะอยู่บนฐาน หรืออยู่บนส่วนต่อของฐานก็ตาม จะใช้สูตรการหาพื้นที่เดียวกัน คือ    × สูง × ฐาน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดรูปสามเหลี่ยมให้ สามารถหาพื้นที่โดยวิธีใช้สูตร เมื่อส่วนสูงอยู่ภายนอก และแก้ปัญหาได้

สาระการเรียนรู้ :
การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยวิธีการใช้สูตร เมื่อส่วนสูงอยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยม เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้สูตร เมื่อส่วนสูงอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม โดยให้นักเรียนดูแผ่นภาพรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดฐานและความสูง เช่น


 2. ครูยกตัวอย่างรูปสามเหลี่ยมที่มีส่วนสูงอยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยม มาให้นักเรียนพิจารณาการหาพื้นที่ แล้วครูแนะนำว่า ในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ไม่ว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมจะอยู่บนฐาน หรืออยู่บนส่วนต่อของฐานก็ตาม จะใช้สูตรการหาพื้นที่เดียวกัน คือ × สูง × ฐาน เช่น


 3. ครูกำหนดรูปสามเหลี่ยมที่มีส่วนสูงอยู่ภายนอกรูป มาให้นักเรียนฝึกหาพื้นที่โดยการใช้สูตรอีก 3-5 ข้อ


 4. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 5. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยวิธีการใช้สูตร เมื่อส่วนสูงอยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยมว่า ในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ไม่ว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมจะอยู่บนฐาน หรืออยู่บนส่วนต่อของฐานก็ตาม จะใช้สูตรการหาพื้นที่เดียวกัน คือ × สูง × ฐาน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แผ่นภาพรูปสามเหลี่ยม

 2. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 18730
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155