แรงและความกดดัน (ป.5 แผน 28)


หัวข้อ :
แรงลอยตัวคืออะไร (3 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
ของเหลวมีแรงลอยตัว การจมหรือลอยของวัตถุขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุและแรงลอยตัวที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุนั้นๆ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. ทดลองและสรุปได้ว่า เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลวพยุงวัตถุนั้นเอาไว้


 2. อธิบายได้ว่า การจมหรือการลอยของวัตถุขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุและแรงลอยตัวที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุนั้น


สาระการเรียนรู้ :
วัตถุที่อยูในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลวพยุงวัตถุขึ้นทำให้ค่าของแรงที่อ่านได้จากการชั่งวัตถุในของเหลวน้อยกว่าการชั่งวัตถุในอากาศ แรงที่ของเหลวพยุงวัตถุขึ้น เรียกว่า แรงรอยตัว

การจมหรือการลอยของวัตถุในของเหลว ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุและแรงลอยตัวที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุนั้น โดยถ้าแรงลอยตัวมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุ วัตถุจะจมลงไปในของเหลว แต่ถ้าแรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุ วัตถุจะลอยในของเหลวนั้น

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนเรื่อง ของเหลวมีแรงกระทำต่อวัตถุ ที่เรียนผ่านมา จากนั้นครูถามนักเรียนว่านักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ เมื่อเราอยู่ในน้ำตัวของเราเบาขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะอะไร


 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน (ตามความเหมาะสม ทำการทดลอง เรื่องแรงลอยตัวคืออะไร)


 3. แต่ละกลุ่มทำการทดลองตามหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ (สสวท) หน้า 70 หรือตามขั้นตอนต่อไปนี้ 4. ครูอภิปรายว่า ทำไมค่าของแรงที่อ่านได้จากตาชั่งสปริง เมื่อดินน้ำมันจมอยู่ในน้ำจึงน้อยกว่าค่าของแรงที่อ่านได้เมื่อชั่งในอากาศ ซึ่งข้อสรุปคือ แรงที่น้ำพยุงดินน้ำมันไว้


 5. จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองชั่งวัตถุอื่นๆ ในอากาศ และชั่งเมื่อวัตถุจมน้ำ สังเกตและบันทึกผลลงในใบกิจกรรม เรื่อง "แรงลอยตัวคืออะไร" บันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม เรื่อง "แรงลอยตัวคืออะไร"


 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียน และร่วมกันอภิปรายผลการทดลองที่ได้เพื่อได้ข้อสรุปว่า "เมื่อวัตถุอยู่ในน้ำจะมีแรงที่น้ำพยุงวัตถุขึ้น เรียกแรงนี้ว่า แรงลอยตัว"


 7. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่องการจมการลอยของวัตถุโดยการ


  • ปั้นดินน้ำมันให้เป็นก้อนกลมแน่น (ให้นักเรียนทายว่าดินน้ำมันจะจมน้ำหรือไม่) แล้ว

  • หย่อนดินน้ำมันลงไปในอ่างน้ำ

  • เมื่อหย่อนดินน้ำมันลงน้ำแล้ว ครูตั้งคำถามนักเรียนในประเด็น วัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่าแรงลอยตัวของน้ำจะจมน้ำหรือลอยน้ำ

 8. นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทดลองนี้และได้คำตอบว่า วัตถุนั้นจะจมน้ำ เพราะแรงที่น้ำพยุงไว้ไม่สามารถต้านน้ำหนักวัตถุได้


 9. จากนั้นครูทำการทดลองเช่นเดิม แต่นำดินน้ำมันมาแผ่เป็นแผ่นบางๆ (ดินน้ำมันจะลอยน้ำ) ให้นักเรียนอภิปรายว่าขณะที่ดินน้ำมันลอยนิ่งที่ผิวน้ำ แรงลอยตัวมีขนาดเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับน้ำหนักของดินน้ำมัน (เท่ากับน้ำหนักของดินน้ำมัน)


 10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจากผลการทดลอง ได้ข้อสรุปว่า "การจมหรือลอยของวัตถุจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุ และแรงลอยตัวที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุนั้น"


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพขั้นตอนการทดลอง "แรงรอยตัวคืออะไร"


 2. ใบกิจกรรม เรื่อง "แรงรอยตัวคืออะไร"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 9235
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155