แรงและความกดดัน (ป.5 แผน 26)


หัวข้อ :
อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่ (3-4 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุ แรงที่อากาศกระทำตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เรียกว่า ความดันอากาศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. ทดลองและสรุปได้ว่า อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุ


 2. ทดลองและสรุปได้ว่า แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุมีความสัมพันธกับขนาดพื้นที่ของวัตถุ


สาระการเรียนรู้ :
เมื่อนักเรียนออกแรงดึงก้นถุงพลาสติกให้ออกจากก้นแก้วรู้สึกว่าดึงออกได้ยาก เนื่องจากมีแรงที่อากาศดันก้นถุงพลาสติกเอาไว้ และไม่ว่าจะออกแรงดึงก้นถุงพลาสติกไปในทิศทางใดก็มีแรงต้านการดึงทั้งสิน แสดงว่าแรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุจะกระทำในทุกทิศทาง

ในการดึงแผ่นกระดาษขึ้นตรงๆ จากพื้นเรียบ จะดึงขึ้นได้ยากเพราะมีแรงที่อากาศกดกระดาษไว้โดยแรงที่อากาศกระทำต่อแผ่นกระดาษจะมีค่ามากเมื่อพื้นที่ของแผ่นกระดาษมาก และแรงที่อากาศกระทำต่อแผ่นกระดาษจะมีค่าน้อยเมื่อพื้นที่ของแผ่นกระดาษน้อย เรียกแรงที่อากาศกระทำตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ว่า ความดันอากาศ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูสาธิตเรื่องเกี่ยวกับแรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุ ดังนี้

  ใช้กระดาษ A4 (ขนาดประมาณ 21 เซนติเมตร x 29 เซนติเมตร) วางทับไม้บรรทัดพลาสติกโดยให้ปลายไม้บรรทัดยื่นออกมาจากขอบโต๊ะประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวไม้บรรทัด จากนั้นครูใช้ไม้เมตร ถือไว้ในมือ เพื่อจะตีบนไม้บรรทัด ก่อนที่จะตีครูตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนทายผลว่าจะเกิดอะไรขึ้น ดังนี้

  • ถ้าครูตีไม้บรรทัดจะเกิดอะไรขึ้น

  • กระดาษที่วางทับไม้บรรทัดพลาสติกจะเป็นอย่างไร

 2. หลังจากที่นักเรียนทายผลแล้วครูก็ทดลองโดยใช้ไม้เมตรตีลงบนไม้บรรทัดส่วนที่ยื่นพ้นขอบโต๊ะอย่างรวดเร็วไม้บรรทัดจะหัก (ควรใช้ไม้บรรทัดพลาสติกชนิดที่เปราะไม่เหนียว) จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปราย ตามประเด็นต่อไปนี้

  • ขณะที่ตีไม้บรรทัด กระดาษถูกยกขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

 3. จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ทำการทดลอง เป่าลูกโป่งเมื่อลูกโป่งใบใหญ่ขึ้น ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น

  เป่าลูกโป่ง

  • ทำไมลูกโป่งจึงใหญ่ขึ้นได้

  • ขณะที่ลูกโป่งใหญ่ขึ้นมีแรงกระทำต่อลูกโป่งหรือไม่


  • (นักเรียนอาจตอบหลากหลายแตกต่างกันออกไป)

 4. ให้นักเรียนทำการทดลองตามในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 (สสวท) หน้า 65-66 หรือตามขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม เรื่อง "อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่ ตอนที่ 1"


  • นำถุงพลาสติกใสลงไปในแก้ว โดยให้ถุงแนบกับแก้วพับปากถุงออกด้านนอกและรัดปากถุงกับปากแก้วให้แน่น

  • ดึงก้นถุงพลาสติกออกจากปากแก้วแล้วสังเกตว่า ดึงได้ยากหรือง่าย บันทึกผล

 5. จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุโดยกระทำในทุกทิศทาง


 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการทดลองต่อ โดยการนำกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษ A4 วางบนพื้นเรียบ แล้วให้นักเรียนดึงกระดาษขึ้นจากพื้นเรียบ สังเกตผลและบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม เรื่อง "อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่ ตอนที่ 2" โดยการทดลองทำตามขั้นตอนนี้


  • ร้อยเส้นเอ็นตรงกลางกระดาษหนังสือพิมพ์ ปลายเส้นเอ็นด้านล่างผูกติดกับไม้จิ้มฟัน แล้วปิดทับด้วยเทปใส

  • ปลายเส้นเอ็นด้านบนผูกติดกับดินสอ

  • วางกระดาษให้ราบกับพื้นเรียบ จับดินสอให้แน่น ออกแรงดึงขึ้นตรงๆ ให้กระดาษขึ้นจากพื้นอย่างรวดเร็ว
   สังเกตและบันทึกผล

  • ทำการทดลองซ้ำโดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ขนาดต่างๆ กัน เปรียบเทียบ แรงที่ใช้ดึง

 7. จากผลการทดลองครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ได้ข้อสรุปว่า "แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ของวัตถุ โดยถ้าวัตถุมีพื้นที่มาก แรงที่อากาศกระทำกับวัตถุจะมีค่ามากด้วย"


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
ภาพการทดลองอากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่

อุปกรณ์

 • ไม้บรรทัดพลาสติก, แก้วน้ำ, ถุงพลาสติก, ยางรัดของ, กระดาษหนังสือพิมพ์


 • กระดาษ A4, เส้นเอ็น, ดินสอ, ไม้จิ้มฟัน, เทปใส


 • ใบกิจกรรม เรื่อง อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่ ตอนที่ 1


 • ใบกิจกรรม เรื่อง อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่ ตอนที่ 2


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 8730
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155