วัสดุและสมบัติของวัสดุ (ป.5 แผน 23)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 2 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ

สาระสำคัญ :
แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 2 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ให้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้ :
ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 2 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ในหัวข้อต่อไปนี้


 • วัสดุในชีวิตประจำวัน

 • สมบัติของวัสดุ

 • สมบัติของสารในสถานะต่างๆ


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง "วัสดุและสมบัติของวัสดุ" ที่เรียนมาแล้ว และซักถามนักเรียนอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

  • วัสดุในชีวิตประจำวัน

  • สมบัติของวัสดุ

  • สมบัติของสารในสถานะต่างๆ

 2. นักเรียนทำ แบบทดสอบ เรื่อง "วัสดุและสมบัติของวัสดุ"


 3. เฉลยและตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบ เรื่อง "วัสดุและสมบัติของวัสดุ"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 12194
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155