วัสดุและสมบัติของวัสดุ (ป.5 แผน 15)


หัวข้อ :
สมบัติของวัสดุ (ความแข็งของวัสดุ) (2 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
เมื่อนำวัสดุชนิดหนึ่งขูดบนวัสดุอีกชนิดหนึ่ง แล้วทำให้วัสดุที่ถูกขูดเกิดรอย แสดงว่าวัสดุที่ถูกขูดมีความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่ใช้ขูด แต่ถ้าวัสดุที่ถูกขูดไม่เกิดรอย แสดงว่า วัสดุที่ถูกขูดมีความแข็งมากกว่าวัสดุ ที่ใช้ขูด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. ทดลองและเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุต่างๆ ได้


 2. สำรวจและยกตัวอย่างการนำสมบัติด้านความแข็งของวัสดุไปใช้ประโยชน์ได้


สาระการเรียนรู้ :


เมื่อนำวัสดุชนิดหนึ่งขูดบนวัสดุอีกชนิดหนึ่ง แล้วทำให้วัสดุที่ถูกขูดเกิดรอย แสดงว่าวัสดุที่ถูกขูดมีความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่ใช้ขูด แต่ถ้าวัสดุที่ถูกขูดไม่เกิดรอย แสดงว่า วัสดุที่ถูกขูดมีความแข็งมากกว่าวัสดุ ที่ใช้ขูด

สมบัติด้านความแข็งของวัสดุสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น เหล็กใช้ทำมีด เพราะเหล็กมีความแข็ง เพชรใช้ทำเครื่องมือตัดกระจก เพราะเพชรมีความแข็งมากกว่ากระจก

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำอุปกรณ์ แก้ว ไม้ กระเบื้อง พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดว่า

  • ทำไมวัสดุเหล่านี้ จึงนำมาใช้งานต่างกัน

  • ทำไมเราจึงสร้างบ้านด้วยไม้ หรืออิฐปูน แทนการสร้างด้วยวัสดุอื่น (นักเรียนร่วมกันตอบคำถาม)

 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตามความเหมาะสม ทำการทดลองตามขั้นตอนในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 (สสวท) หน้า 38 และบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม เรื่อง "ความแข็งของวัสดุ" ในการทดลองนักเรียนเปรียบเทียบได้ว่าวัสดุชนิดใดแข็งมากหรือแข็งน้อยกว่าเหรียญ


 3. นักเรียนแต่ละกลุ่ม นำเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียน เพื่อร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า "แก้ว กระเบื้อง และเหล็ก มีความแข็งมากกว่าวัสดุที่ใช้ทำเหรียญ เพราะเมื่อใช้เหรียญขูดแล้วไม่เกิดรอย ส่วนพลาสติก ไม้ และอลูมิเนียมนั้น มีความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่ใช้ทำเหรียญ เพราะเมื่อใช้เหรียญขูดแล้วเกิดรอย"


 4. นักเรียนดูภาพหน้า 39 หรือครูนำภาพมาให้ดู เป็นผลการทดลองของนักธรณีวิทยาเกี่ยวกับความแข็งของแร่จากน้อยไปหามาก และนำเสนอผลการจัดลำดับความแข็งในชั้นเรียน เพื่อร่วมกันอภิปรายให้ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า "ความแข็งของแร่ เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ดังนี้ ยิปซัม ฟลูออไรต์ ควอตซ์ เพชร" 5. นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียนหน้า 39 ว่า สมบัติด้านความแข็งของวัสดุสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความแข็งของวัสดุที่นำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนอกจากภาพในหนังสือเรียน ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างเพิ่มเติม


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. อุปกรณ์ แก้ว ไม้ กระเบื้อง พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม


 2. ใบกิจกรรม เรื่อง "ความแข็งของวัสดุ"


 3. ภาพแร่


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 7682
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155