วัสดุและสมบัติของวัสดุ (ป.5 แผน 14)


หัวข้อ :
วัสดุในชีวิตประจำวัน (2 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีทั้งวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ อาจนำมาใช้โดยตรงหรือแปรรูปเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สืบค้นข้อมูล และอภิปราย พร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้วัสดุต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้


 2. อภิปรายและยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จำแนกประเภทวัสดุ โดยใช้แหล่งที่มาเป็นเกณฑ์


 3. อภิปรายอธิบายความหมายวัสดุจากธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์


สาระการเรียนรู้ :
วัสดุรอบๆ ตัวเราที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีทั้งวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์


ในชีวิตประจำวันมีการนำเอาวัสดุทั้งจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์มาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ มากมาย เช่น ใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โบราณสถาน ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการยกตัวอย่างวัสดุต่างทีใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กระเป๋า รองเท้า ยางลบ ไม้บรรทัด ดินสอ ตู้ โต๊ะ แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่า สิ่งของเหล่านั้นทำมาจากวัสดุอะไรบ้าง


 2. จากนั้นครูนำภาพบ้าน 2 หลังมาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันอภิปรายว่า บ้านทั้ง 2 หลังนี้ทำจากวัสดุอะไรบ้าง วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติเหมาะสมที่จำนำมาสร้างบ้านอยู่อาศัยแบบต่างๆ อย่างไร (นักเรียนช่วยกันตอบคำถามครู) 3. จากนั้นครูนำภาพวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายว่าสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ทำมาจากวัสดุใดบ้าง และเป็นวัสดุประเภทใด สิ่งของแต่ละอย่างนี้สามารถทำจากวัสดุอื่นได้อีกหรือไม่ เช่น


  • เก้าอี้ชุดรับแขก อาจทำมาจากหนังแท้ พลาสติก ผ้า หรือหวาย
  • แจกัน อาจทำมาจาก ดินเหนียว ปูนพลาสเตอร์

  • โลหะสเตนเลส อาจใช้ทำ หม้อ ช้อน รั้วบ้าน เป็นต้น

 4. นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ เรื่อง วัสดุและประเภทของวัสดุ


 5. จากนั้นนักเรียนตอบคำถามในใบกิจกรรม เรื่อง "การใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน" ที่ครูแจก


 6. ครูสุ่มนักเรียน 3-5 คน ออกมาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน


 7. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย เพื่อได้ข้อสรุปว่า "ในชีวิตประจำวันมีการนำเอาวัสดุทั้งจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์มาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ มากมาย เช่น ใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โบราณสถาน ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ "


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตัวอย่างวัสดุต่างทีใช้ในชีวิตประจำวัน


 2. ภาพบ้าน 2 หลัง


 3. ภาพวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


 4. ใบความรู้ เรื่อง วัสดุและประเภทของวัสดุ


 5. ใบกิจกรรม เรื่อง การใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 15591
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155