การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (ป.5 แผน 11)


หัวข้อ :
ความหลากหลายของสัตว์ (โครงร่างแข็งภายในคืออะไร) 2 ชั่วโมง

สาระสำคัญ :
จัดกลุ่มสัตว์ที่พบในท้องถิ่น ทำให้สามารถศึกษาความหลากหลายของสัตว์ในท้องถิ่นได้

โครงร่างแข็งภายในร่างกายของสัตว์ คือ โครงกระดูก กระดูกที่อยู่แกนกลางของร่างกาย คือ กระดูกสันหลัง สัตว์บางชนิดมีโครงร่างแข็งภายนอก และบางชนิดมีโครงร่างที่แข็งทั้งภายนอกและภายใน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สำรวจ สังเกต สืบค้น ข้อมูลของสัตว์หลากหายชนิดในท้องถิ่นได้


 2. จำแนกสัตว์ในท้องถิ่นโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดได้


 3. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับโครงร่างแข็งภายในได้


สาระการเรียนรู้ :
ในโลกนี้สัตว์มีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน บางชนิดมีโครงร่างแข็งภายนอก บางชนิดมีโครงร่างแข็งภายใน และบางชนิดมีโครงร่างแข็งทั้งภายในและภายนอก

โครงร่างแข็งภายใน คือ โครงกระดูกและกระดูกที่เป็นแกนกลางภายในลำตัว คือ กระดูกสันหลัง โครงกระดูก มีหน้าที่ค้ำจุนร่างกาย ป้องกันอวัยวะภายในร่างกาย และช่วยในการเคลื่อนที่

สัตว์ที่มีโครงร่างแข็งภายนอก เมื่อเจริญเติบโตจำเป็นต้องเปลี่ยนโครงร่างแข็งใหม่โดยการลอกคราบ เช่น แมลง สัตว์เลื้อยคลานบางชนิด

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. นักเรียนสำรวจและสังเกตลักษณะของตัวเอง โดยใช้มือสัมผัสและกดที่แขน ขา ข้อมือ หรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อนำไปสู่ปัญหาว่ามีอะไรอยู่ภายในร่างกายนั้น


 2. จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน (ตามความเหมาะสม) ออกไปสำรวจบริเวณโรงเรียน (บางโรงเรียนอาจเลี้ยงสัตว์ไว้ในโรงเรียน) ว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้าง และสังเกตลักษณะของสัตว์ที่เห็นจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มก็มาจำแนกประเภทของสัตว์ชนิดนั้นๆ


 3. นำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ลงในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ในชุมชน แล้วนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน


 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า สัตว์ที่มีโครงร่างแข็งภายในร่างกาย คือ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง


 5. จากนั้นครูนำภาพสัตว์มาให้นักเรียนดู (หรือดูในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 (สสวท) หน้า 28) ให้นักเรียนแยกสัตว์ที่เห็นนั้นออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายใน และกลุ่มที่ไม่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายในบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง "โครงร่างแข็งภายใน"


 6. ภาพสัตว์ชนิดต่างๆ


 7. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง "โครงร่างแข็งภายในและภายนอกร่างกาย" เพิ่มเติม


 8. ให้นักเรียนสังเกตกระดูกสันหลังของเพื่อน โดยให้เพื่อคนหนึ่งก้มตัวลงและอีกคนหนึ่งใช้มือมาสัมผัสด้านหลังของเพื่อน และร่วมกันอภิปราย เรื่องโครงร่างแข็งภายใน


 9. ครูอภิปรายเพิ่มเติมว่า "โครงร่างแข็งภายใน เป็นโครงกระดูกภายในร่างกายเป็นที่ยึดเกาะของก้ามเนื้อและเอ็น ช่วยในการเคลื่อนไหว และป้องกันอวัยวะภายในที่สำคัญ สัตว์ที่มีโครงร่างแข็งภายในร่างกาย ได้แก่ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง"


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. สัตว์ในบริเวณโรงเรียน


 2. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ในชุมชน


 3. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง "สัตว์ที่ฉันสังเกต"


 4. ใบความรู้ เรื่อง "โครงร่างแข็งภายในและภายนอกร่างกาย"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 5871
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155