การบวก ลบ คูณ หาร ระคน (ป.2 แผน 60)


หัวข้อ :
การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน

สาระสำคัญ :
เมื่อวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และเขียนแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคนให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ เขียนแสดงวิธีทำ และหาคำตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

สาระการเรียนรู้ :
การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ การเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน โดยครูชูแถบโจทย์ปัญหาแล้วให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ แล้วออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ และคำตอบบนกระดาน เช่น


 2. ครูกำหนดโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน มาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ เช่น

  ลุงมีลูกโป่ง 17 ลูก ได้มาเพิ่มอีก 4 ลูก แล้วนำไปแจกหลาน 7 คน จะได้ลูกโป่งคนละกี่ลูก


 3. จากนั้น ให้นักเรียนฝึกอีกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน แล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบอีก 3-5 ข้อ

 4. จากโจทย์ปัญหาในข้อ 2. ครูแนะนำถึงวิธีการเขียนแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน ดังนี้


 5. ครูกำหนดโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และแสดงวิธีทำ ด้วยการติดแผนภูมิโจทย์ปัญหาบนกระดาน แล้วให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกัน เพื่อวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยสุ่มนักเรียนออกมาเลือกแถบข้อความ บัตรตัวเลข และบัตรเครื่องหมายไปติดที่แผนภูมิโจทย์ปัญหาตามลำดับจนเสร็จสมบูรณ์ ประมาณ 2-3 ข้อ


 6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 7. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคนว่า เมื่อวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และเขียนแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แถบโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน

 2. แผนภูมิโจทย์ปัญหา

 3. แถบข้อความ บัตรตัวเลข และบัตรเครื่องหมาย

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 26156
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155