การบวก ลบ คูณ หาร ระคน (ป.2 แผน 59)


หัวข้อ :
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน และการหาคำตอบ

สาระสำคัญ :
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน ถ้าเราทำในขั้นตอนใดก่อน ให้ใส่เครื่องหมายวงเล็บ ( ) และหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน แล้วจึงหาคำตอบทีหลัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคนให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ แล้วเขียนแสดงในรูปประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

สาระการเรียนรู้ :
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน และการหาคำตอบ เช่น

บอลซื้อปลากัดมา 43 ตัว ตายไป 7 ตัว ที่เหลือจัดใส่ตู้ปลา 4 ตู้ จะได้ปลากัดตู้ละกี่ตัว

สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ ได้ดังนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน โดยการเล่นเกมทายโจทย์ปัญหา


 2. ครูกำหนดโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน มาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ แล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ โดยให้นักเรียนตอบคำถาม ดังต่อไปนี้


 3. ตัวอย่างโจทย์

  1. บอลซื้อปลากัดมา 43 ตัว ตายไป 7 ตัว ที่เหลือจัดใส่ตู้ปลา 4 ตู้ จะได้ปลากัดตู้ละกี่ตัว

  • โจทย์ต้องการทราบอะไร (จะได้ปลากัดตู้ละกี่ตัว)

  • เรารู้อะไรจากโจทย์ปัญหาบ้าง (ซื้อปลากัดมา 43 ตัว, ปลากัดตายไป 7 ตัว, จัดปลากัดใส่ตู้ปลา 4 ตู้)

  • เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ( (43 - 7) ÷ 4 = ΢ )

  • จะใช้วิธีใดในการหาคำตอบ (การลบและการหาร)

  • จะได้คำตอบเท่าไร (9 )

  สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ ได้ดังนี้  2. หนึ่งมีสมุด 5 เล่ม โบว์มีสมุด 3 เล่ม โดยสมุดแต่ละเล่มมี 15 หน้า รวมแล้วจะมีสมุดทั้งหมดกี่หน้า


  • โจทย์ต้องการทราบอะไร (จะมีสมุดทั้งหมดกี่หน้า)

  • เรารู้อะไรจากโจทย์ปัญหาบ้าง (หนึ่งมีสมุด 5 เล่ม, โบว์มีสมุด 3 เล่ม, สมุดแต่ละเล่มมีหน้า 15 หน้า)

  • เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ( (5 + 3) × 15 = ΢ )

  • จะใช้วิธีใดในการหาคำตอบ (การบวกและการหาร)

  • จะได้คำตอบเท่าไร (120 )

  สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ ได้ดังนี้ 4. ร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการวิเคราะห์ การเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน พร้อมทั้งแนะนำว่า "ถ้าเราทำในขั้นตอนใดก่อน ให้ใส่เครื่องหมายวงเล็บ ( ) และหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน แล้วจึงหาคำตอบทีหลัง"


 5. กำหนดโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน มาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ แล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ อีก 3-5 ข้อ พร้อมทั้งพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่


 6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 7. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคนว่า การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน ถ้าเราทำในขั้นตอนใดก่อน ให้ใส่เครื่องหมายวงเล็บ ( ) และหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน แล้วจึงหาคำตอบทีหลัง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เกมทายโจทย์ปัญหา

 2. แถบโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 9158
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155