การบวก ลบ คูณ หาร ระคน (ป.2 แผน 58)


หัวข้อ :
โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร

สาระสำคัญ :
โจทย์ปัญหาการคูณเป็นการเพิ่มครั้งละเท่าๆ กัน ส่วนโจทย์ปัญหาการหารเป็นการลดครั้งละเท่าๆ กัน โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ดังนี้
 1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ


 2. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด


 3. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง


 4. หาวิธีแก้โจทย์ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์


 5. หาคำตอบ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการคูณและการหารให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ แล้วเขียนแสดงในรูปประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

สาระการเรียนรู้ :
โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร เช่น

โจทย์ปัญหาการคูณ

แม่ซื้อเสื้อมา 5 ตัว ตัวละ 79 บาท แม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท

สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ ได้ดังนี้โจทย์ปัญหาการหาร

พ่อมีลูกอม 36 เม็ด แบ่งให้ลูก 3 คน คนละเท่าๆ กัน จะแบ่งให้ลูกได้คนละกี่เม็ด

สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ ได้ดังนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนเกี่ยวกับการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยครูกำหนดโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แล้วให้นักเรียนช่วยกันเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ เช่น


 2. ครูกำหนดโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการคูณและการหาร มาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ แล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ โดยครูตั้งคำถามกับนักเรียน ดังนี้

  ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการคูณ

  แม่ซื้อเสื้อมา 5 ตัว ตัวละ 79 บาท แม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท

  • โจทย์ต้องการทราบอะไร (แม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท)

  • เรารู้อะไรจากโจทย์ปัญหาบ้าง (แม่ซื้อเสื้อ 5 ตัว, เสื้อราคาตัวละ 79 บาท)

  • เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร (5 × 79 = ΢)

  • จะใช้วิธีใดในการหาคำตอบ (การคูณ)

  • จะได้คำตอบเท่าไร (395)

  สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ ได้ดังนี้


  ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการหาร

  พ่อมีลูกอม 36 เม็ด แบ่งให้ลูก 3 คน คนละเท่าๆ กัน จะแบ่งให้ลูกได้คนละกี่เม็ด

  • โจทย์ต้องการทราบอะไร (พ่อจะแบ่งลูกอมให้ลูกได้คนละกี่เม็ด)

  • เรารู้อะไรจากโจทย์ปัญหาบ้าง (พ่อมีลูกอม 36 เม็ด, พ่อแบ่งลูกอมให้ลูก 3 คน)

  • เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร (36 ÷ 3 = ΢)

  • จะใช้วิธีใดในการหาคำตอบ (การหาร)

  • จะได้คำตอบเท่าไร (12)

  สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ ได้ดังนี้


 3. ร่วมกันอภิปรายถึงความแตกต่างระหว่างโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร


 4. กำหนดโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร มาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ แล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ อีก 3-5 ข้อ


 5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 6. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหารว่า โจทย์ปัญหาการคูณเป็นการเพิ่มครั้งละเท่าๆ กัน ส่วนโจทย์ปัญหาการหารเป็นการลดครั้งละเท่าๆ กัน โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ดังนี้

  1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ


  2. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด


  3. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง


  4. หาวิธีแก้โจทย์ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์


  5. หาคำตอบ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แถบโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

 2. แถบโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 10134
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155