การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (ป.5 แผน 4)


หัวข้อ :
พืชขยายพันธุ์ได้อย่างไร (2 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
การขยายพันธุ์พืช คือ การทำให้พืชมีต้นพืชมากขึ้น ทำได้หลายวิธี เช่น การปักชำ การตอนกิ่ง การติดตา การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง การเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สังเกตและบอกได้ว่าพืชสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี


 2. สำรวจและสืบค้นข้อมูลการขยายพันธุ์พืช


 3. เลือกทดลองการขยายพันธุ์พืชที่เรียนมาได้


สาระการเรียนรู้ :
การขยายพันธุ์พืช คือ การทำให้พืชมีต้นพืชมากขึ้น ทำได้หลายวิธี เช่น การปักชำ การตอนกิ่ง การติดตา การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง การเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านไปแล้ว และสนทนากับนักเรียน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช โดยให้นักเรียนดูภาพพืชชนิดต่างๆ เช่น ขิง ข่า ขมิ้น กระชาย หัวหอม และถามนักเรียนว่า

  • นักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่าพืชเหล่านี้ขยายพันธุ์ได้อย่างไร (นักเรียนตอบคำถาม)

 2. นักเรียนศึกษาการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีต่างๆ จาก


 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ส่งตัวแทนออกมาจับฉลากหน้าชั้นเรียนว่ากลุ่มของตัวเอง จะได้ทำการทดลองเรื่องการขยายพันธุ์พืชแบบใด

  • ใบงานที่ 1 เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ

  • ใบงานที่ 2 เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่ง

  • ใบงานที่ 3 เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการติดตา

  • ใบงานที่ 4 เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการต่อกิ่ง

 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มแจ้งหัวข้อเสนอที่จับฉลากได้ให้สมาชิกในกลุ่มทราบ

 5. แต่ละกลุ่มเริ่มทดลองทำตามหัวข้อที่กลุ่มของตนได้รับตามขั้นตอนในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 (สสวท) หน้า 12-15 และตามขั้นตอนในใบความรู้ในข้อ 2 (อุปกรณ์ครูอาจให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้าก่อนที่จะเรียน)


 6. เมื่อแต่ละกลุ่มทำการทดลองในกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่กลุ่มตนเองทำหน้าชั้นเรียน


 7. นักเรียนจดบันทึกการวิธีการทดลองการขยายพันธุ์ ที่กลุ่มของตนเองไม่ได้ทำ ตามขั้นตอนที่เพื่อนนำเสนอ และตอบคำถามในใบกิจกรรม เรื่อง "พืชขยายพันธุ์ได้อย่างไร"


 8. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพื่อได้ข้อสรุปว่า

  • การตอนกิ่ง คือ การทำให้ต้นหรือกิ่งพืชออกรากขณะที่ยังติดอยู่กับต้นแม่ นิยมใช้กับไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ไม้ผลและไม้ประดับ

  • การติดตา คือ เป็นการเชื่อมส่วนของตาต้นพืชเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะให้ส่วนนั้นติดกันและเจริญเติบโตต่อไปเหมือนเป็นต้นพืชต้นเดียวกัน

  • การต่อกิ่ง คือ การต่อต้นพืชโดยใช้กิ่งพันธุ์ที่มีมากกว่า 1 ตาขึ้นไป

  • การปักชำ คือ การทำให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากหลังจากที่ตัดกิ่งหรือต้นออกมาจากต้นเดิม เช่น การปักชำมันสำปะหลัง

 9. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า นอกจาก 4 วิธีที่ให้นักเรียนทดลองแล้ว ยังมีการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างต้องละเอียดมาก คือ การเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือ การนำส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ปลายยอด ตาข้าง ปลายราก หรือตาดอกของพืช มาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วย ธาตุอาหาร วิตามินและฮอร์โมนพืช อาหารจะต้องอยู่ในสะภาพที่ปราศจากเชื้อราและแบคทีเรีย โดยเลี้ยงเนื้อเยื่อในขวดเก็บไว้ในสภาพห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง การเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้จะได้พืชที่มีอายุคราวเดียวกันจำนวนมากในเวลาจำกัด


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบความรู้ เรื่อง "การตอนกิ่ง"


 2. ใบความรู้ เรื่อง "การติดตา"


 3. ใบความรู้ เรื่อง "การต่อกิ่ง"


 4. ใบความรู้ เรื่อง "การปักชำ"


 5. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5


 6. ใบกิจกรรม เรื่อง พืชขยายพันธุ์ได้อย่างไร


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 14763
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155