การเรียนรู้แบบเผชิญประสบการณ์จากหลักที่ว่า ไม่มีวิธีการเรียนรู้แบบใดที่ดีที่สุด การเรียนรู้ที่ผ่านมาผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบท่องจำ หนังสือ หรือเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน โดยยึดครูเป็นศูนย์กลางในวิธีในการที่ไม่หลากหลาย ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหากับความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว จึงเกิดสภาวะวิกฤตในสังคมมากมายตามมา

การที่ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใหม่ รู้จริง รู้ทัน รู้พอ รู้เผชิญ ผจญ และเผด็จ โดยผู้เรียนเองจึงน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สนองตอบการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด

การเรียนรู้แบบเผชิญประสบการณ์ เป็นการบูรณาการวิธีสอนที่หลากหลาย รวมทั้งศึกษาปรัชญาจิตวิทยาการเรียนรู้ ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนามาแล้ว ได้แก่ วิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์ (Experience – Base Approach : EBA) ที่พัฒนาขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ โดยพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน เมื่อ พ.ศ.2540 ที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลากหลายวิธีสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระบวนการเรียนรู้ 5 ลักษณะ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวการวิจัยในชั้นเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ) และการสังเคราะห์ความรู้ จากการเข้าประชุมสัมมนาการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนพญาไท และสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร การศึกษาเอกสารทางวิชาการ และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ จนได้สังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบเผชิญประสบการณ์ขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้แบบเผชิญประสบการณ์ ได้ออกแบบเพื่อบูรณาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องลักษณะทางกายภาพ ท้องถิ่นของเรา เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ของเล่น การประดิษฐ์ของใช้ และการประดิษฐ์ของตกแต่ง ซึ่งได้นำไปทดลองสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 33 โรงเรียน ความสำเร็จสมบูรณ์ของวิธีการเรียนแบบเผชิญประสบการณ์นี้ ต้องอาศัยการทดลองพัฒนา วิจัยควบคู่กันไป ตลอดจนความร่วมมือสนับสนุนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง จึงจะเกิดผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด
ที่มาข้อมูล : สหชาติ เหล็กชาย วารสารวิชาการปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2548

    เรื่อง : ห้องพักครู
    เข้าชม : 6720
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155