การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (ป.5 แผน 1)


หัวข้อ :
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (2 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
สิ่งมีชีวิตเมื่อเจริญเติบโตเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ จะสามารถสืบพันธุ์ออกลูกหลานเพื่อการดำรงพันธุ์ต่อไป

ลูกหลานที่ดำรงพันธุ์ต่อ จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่และบรรพบุรุษ เช่น ความสูง ผิวพรรณ ลักษณะเส้นผม ลักษณะสีตา ลักษณะร่างกายต่างๆ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. อธิบายลักษณะการถ่ายทดลักษณะทางพันธุกรรม


 2. สำรวจลักษณะของเพื่อนในชั้นเรียนถึงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม


สาระการเรียนรู้ :
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเป็นการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ซึ่งบางลักษณะจะเหมือนพ่อ บางลักษณะจะเหมือนแม่ หรือถ้าไม่เหมือนพ่อและแม่ อาจจะเหมือนปู่ ย่า ตา ยายได้

การถ่ายทอดจาก ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ มายังลูก


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการอธิบายว่า สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มีมากมายหลายชนิด บางชนิดสูญพันธุ์ไปเหลือไว้แต่ร่องรอย เช่น ไดโนเสาร์ บางชนิดยังดำรงพันธุ์มาจนผถึงปัจจุบัน เชาน เต่า แมงดาทะเล แมลงสาบ เป็นต้น ศึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมานานหลายร้อยปีมาแล้ว และถามนักเรียนในประเด็น

  • สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นดำรงพันธุ์มาได้อย่างไร (นักเรียนตอบ ดำรงพันธุ์มาได้โดยมีการสืบพันธุ์, ขยายพันธุ์)

 2. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการสืบพันธุ์ ก็ต้องมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จากรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย มาสู่ พ่อ แม่ และลูกหลานต่อๆ กันไป


 3. นักเรียนทดลองสังเกตและสำรวจลักษณะของตัวเองซิว่าได้รับการถ่ายทอดลักษณะใด จาก พ่อและแม่ จากนั้นให้จับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียนแลกเปลี่ยนกันสำรวจลักษระของอีกฝ่ายบันทึกลงในใบกิจกรรม เรื่อง "ลักษณะของฉันเหมือนใคร"


 4. จากนั้น ครูเขียนเนื้อเพลงบนกระดานดำ แล้วพานักเรียนร้องเพลง ฉันเหมือนใคร นักเรียนร้องตามครู 1 รอบ จากนั้นร้องพร้อมกันปรบมือเป็นจังหวะ แล้วให้นักเรียนขีดเครื่องหมาย / ลักษณะของตัวเองว่าส่วนใดบ้างที่เหมือนกันในครอบครัว เช่น ผมหยิกเหมือนพ่อและพี่สาว ลงในตารางบันทึกกิจกรรม เรื่อง "ฉันเหมือนใคร"


 5. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง "การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม" และร่วมกันอภิปรายในห้องเรียน และตอบคำถามในประเด็น

  • ในครอบครัวของนักเรียน นักเรียนมีหน้าตาเหมือนใครมากที่สุด

  • นักเรียนคิดว่าลักษณะความชอบ ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือไม่

  • ถ้านักเรียนหน้าตาไม่เหมือนทั้งพ่อและแม่ แต่เหมือนปู่ เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือไม่

 6. ครูอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า "มนุษย์เราสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจาก พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย สู่ลูกหลาน บางลักษณะอาจมีการแปรผันไปในรุ่นลูกรุ่นหลาน" ก็ได้


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบกิจกรรม เรื่อง "ลักษณะของฉันเหมือนใคร"


 2. เพลง ฉันเหมือนใคร


 3. ใบทึกกิจกรรม เรื่อง "ฉันเหมือนใคร"


 4. ใบความรู้ เรื่อง "การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 20720
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155