รูปเรขาคณิต (ป.2 แผน 50)


หัวข้อ :
แบบรูปและความสัมพันธ์

สาระสำคัญ :
แบบรูปของรูปเรขาคณิต เป็นชุดของรูปเรขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีรูปร่างสัมพันธ์กัน มีสีสัมพันธ์กัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดแบบรูปของสิ่งของ หรือรูปภาพที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งให้ สามารถบอกสิ่งของหรือรูปภาพต่อไปที่อยู่ในแบบรูปที่กำหนดให้ และบอกความสัมพันธ์ได้

สาระการเรียนรู้ :
แบบรูปของสิ่งของ หรือรูปภาพที่มีความสัมพันธ์กัน เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน โดยให้นักเรียนดูแผนภูมิแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน เช่น แบบรูปจำนวนที่ลดลงทีละ 2


 2. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพสิ่งของ และบัตรภาพรูปเรขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กัน แล้วให้นักเรียนบอกความสัมพันธ์ และสิ่งของหรือรูปภาพต่อไป (รูปที่ขาดหายไป) โดยความสัมพันธ์ของแบบรูปมีหลายแบบ ได้แก่

  • แบบรูปที่มีสีเหมือนกัน แต่มีรูปร่างและขนาดต่างกัน

  • แบบรูปที่มีสีต่างกัน แต่มีรูปร่างและขนาดเหมือนกัน

  • แบบรูปที่มีขนาดต่างกัน แต่รูปร่างและสีเหมือนกัน

  ตัวอย่าง    จงพิจารณาความสัมพันธ์ของแบบรูปต่อไปนี้ แล้วบอกความสัมพันธ์ของแบบรูป และรูปต่อไป


 3. จากตัวอย่างข้อ 2. พิจารณาความสัมพันธ์ได้ดังนี้

  ข้อหนึ่ง   ให้นักเรียนพิจารณาความสัมพันธ์ของแบบรูปว่า รูปที่ 1 เป็นรูปอะไร (หมี) , รูปที่ 2 เป็นรูปอะไร (หมีแพนด้า) , รูปที่ 3 เป็นรูปอะไร (แมว) , รูปที่ 4 เป็นรูปอะไร (สุนัข) , รูปที่ 5 เป็นรูปอะไร (ผึ้ง) แล้วรูปที่ 6, 7, 8, 9 และ 10 ซ้ำกับรูปที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 หรือไม่ แล้วสังเกตว่า รูปต่อไปจะซ้ำกันอีกหรือไม่ จนสรุปได้ว่า รูปที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เป็นชุดของรูปที่มีรูปร่างสัมพันธ์กัน โดยเมื่อครบชุดแล้วต่อไปจะซ้ำชุดเดิมไปเรื่อยๆ แล้วร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแบบรูปว่า "แบบรูปของรูปเรขาคณิต เป็นชุดของรูปเรขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง" และบอกว่ารูปที่ขาดหายไป (รูปที่ 13) คือรูปอะไร (รูปแมว)

  ข้อสอง   ให้นักเรียนพิจารณาความสัมพันธ์ของแบบรูปว่า รูปที่ 1 เป็นรูปอะไร (สี่เหลี่ยม) , รูปที่ 2 เป็นรูปอะไร (วงกลม) , รูปที่ 3 เป็นรูปอะไร (หกเหลี่ยม) , รูปที่ 4 เป็นรูปอะไร (สามเหลี่ยม) แล้วรูปที่ 5, 6, 7, และ 8 ซ้ำกับรูปที่ 1, 2, 3 และ 4 หรือไม่ แล้วสังเกตว่า รูปต่อไปจะซ้ำกันอีกหรือไม่ จนสรุปได้ว่า รูปที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็นชุดของรูปที่มีรูปร่างสัมพันธ์กัน โดยเมื่อครบชุดแล้วต่อไปจะซ้ำชุดเดิมไปเรื่อยๆ และบอกว่ารูปที่ขาดหายไป (รูปที่ 13) คือรูปอะไร (รูปสี่เหลี่ยม)


 4. ให้นักเรียนเล่นเกมบอลลูนที่หายไป


 5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 6. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ว่า แบบรูปของรูปเรขาคณิต เป็นชุดของรูปเรขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีรูปร่างสัมพันธ์กัน มีสีสัมพันธ์กัน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. สิ่งของหรือรูปภาพที่มีรูปร่างสัมพันธ์กัน

 2. บัตรภาพรูปเรขาคณิตชนิดต่างๆ หลายๆ ขนาด

 3. เกมบอลลูนที่หายไป

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 5494
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155