รูปเรขาคณิต (ป.2 แผน 48)


หัวข้อ :
รูปวงกลมกับทรงกลม

สาระสำคัญ :
ความแตกต่างระหว่างรูปวงกลมกับทรงกลม คือ
  • รูปวงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติไม่มีความหนา


  • ทรงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีความหนา


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดรูปวงกลมกับทรงกลมให้ สามารถจำแนกระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ (รูปวงกลม) กับรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงกลม) ได้

สาระการเรียนรู้ :
ความแตกต่างระหว่างรูปวงกลมกับทรงกลม เช่น กระดาษเป็นรูปวงกลม และลูกบอลเป็นทรงกลมกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยให้นักเรียนดูบัตรภาพรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เช่น


 2. ให้นักเรียนดูแผ่นกระดาษรูปวงกลมกับลูกบอล แล้วให้บอกว่ารูปใดเป็นรูปวงกลม และรูปใดเป็นรูปทรงกลม


 3. ร่วมกันอภิปรายถึงความแตกต่างระหว่างรูปวงกลมกับทรงกลม แล้วครูแนะนำว่า "รูปวงกลมเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติที่ไม่มีความหนา ส่วนทรงกลมเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีความหนา"


 4. ให้นักเรียนดูแผนภูมิรูปวงกลมกับทรงกลม แล้วให้จำแนกว่ารูปใดเป็นรูปวงกลม และรูปใดเป็นทรงกลม


 5. ให้นักเรียนดูสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นทรงกลม ลูกโลก ลูกบอล ลูกแก้ว ไข่มุก เป็นต้น


 6. ให้นักเรียนเล่นเกมหยิบให้ถูก


 7. จากการแบ่งกลุ่มนักเรียนในการเล่นเกมในข้อ 6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจำแนกว่า รูปใดเป็นรูปวงกลม และรูปใดเป็นทรงกลม โดยครูใช้แผนภูมิหรือบัตรภาพรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ


 8. จัดกิจกรรมทำนองเดียวกับข้อ 7. แต่ใช้สิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ลูกโลก ลูกบอล เป็นต้น


 9. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 10. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง รูปวงกลมกับทรงกลมว่า ความแตกต่างระหว่างรูปวงกลมกับทรงกลม คือ

  • รูปวงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติไม่มีความหนา


  • ทรงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีความหนา


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติขนาดต่างๆ

 2. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปวงกลมกับทรงกลม

 3. แผนภูมิหรือบัตรภาพรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ

 4. สิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ลูกโลก ลูกบอล ไข่มุกกระป๋อง แก้วน้ำ กล่องชอล์ก เป็นต้น

 5. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 7448
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155