รูปเรขาคณิต (ป.2 แผน 46)


หัวข้อ :
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม และทรงกระบอก

สาระสำคัญ :
รูปเรขาคณิตสามมิติจะมีความหนา ซึ่งได้แก่
  • ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นสามมิติ


  • ทรงกลม คือ ลักษณะของรูปวงกลมที่เป็นสามมิติ


  • ทรงกระบอก คือ ลักษณะของรูปกระบอกที่เป็นสามมิติ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดรูปเรขาคณิตสามมิติให้ สามารถบอกได้ว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยม ทรงกลม หรือทรงกระบอก

สาระการเรียนรู้ :
ลักษณะของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม และทรงกระบอก เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนเกี่ยวกับลักษณะรูปเรขาคณิต (รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี) โดยให้นักเรียนดูแผนภาพรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ เช่น
  รูปสามเหลี่ยม มี 3 ด้าน 3 มุม
  รูปสี่เหลี่ยม มี 4 ด้าน 4 มุม
  รูปวงกลม
  รูปวงรี

 2. ครูนำสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เช่น กล่อง แล้วร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะของกล่อง


 3. ครูแนะนำว่า "ลักษณะของกล่อง เรียกว่า ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก" ให้นักเรียนสังเกตว่า "ทุกหน้าจะแบนราบ และเป็นรูปสี่เหลี่ยม" แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เช่น หนังสือ แปรงลบกระดาน กล่อง เป็นต้น


 4. ครูนำสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม เช่น ลูกบอล แล้วร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะของลูกบอล


 5. ครูแนะนำว่า "ลักษณะของลูกบอล เรียกว่า ทรงกลม" แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงกลม เช่น ลูกแก้ว ลูกปิงปอง ไข่มุก เป็นต้น


 6. ครูนำสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก เช่น ท่อน้ำ แล้วร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะของท่อน้ำ


 7. ครูแนะนำว่า "ลักษณะของท่อน้ำ เรียกว่า ทรงกระบอก" แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก เช่น กระบอกไม้ไผ่ แกนกระดาษ กระป๋อง เป็นต้น


 8. ให้นักเรียนเล่นเกมรูปทรงปริศนา


 9. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 10. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม และทรงกระบอกว่า รูปเรขาคณิตสามมิติมีความหนา ได้แก่

  • ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นสามมิติ


  • ทรงกลม คือ ลักษณะของรูปวงกลมที่เป็นสามมิติ


  • ทรงกระบอก คือ ลักษณะของรูปกระบอกที่เป็นสามมิติ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แผนภาพรูปเรขาคณิต (รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี)

 2. บัตรภาพทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และรูปเรขาคณิตสามมิติขนาดต่างๆ

 3. สิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม และทรงกระบอก เช่น หนังสือ ลูกบอลกระบอกไม้ไผ่ ผักและผลไม้ เป็นต้น

 4. เกมรูปทรงปริศนา

 5. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 7959
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155