พหุบาทสัตวาภิธาน (ม.1 แผน 8)


หัวข้อ :
การอ่านทำนองเสนาะ

สาระสำคัญ :
การอ่านทำนองเสนาะ คือวิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของบทร้อยกรอง ประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน โดยการอ่านต้องแบ่งคำแบ่งวรรคให้ถูกต้องตามหลักการประพันธ์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
อ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้คล่อง ถูกต้องตามหลักอักขรวิธี และลักษณะคำประพันธ์ และใช้น้ำเสียงได้อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้ :
การอ่านบทเรียนในเรื่อง "พหุบาทสัตวาภิธาน" และการอ่านทำนองเสนาะ การเล่าเรื่อง การย่อเรื่อง


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำใบความรู้เรื่อง "การอ่านทำนองเสนาะ" มาแจกนักเรียนทุกคน แล้วครูอธิบายประกอบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น


 2. ครูเปิดเครื่องบันทึกเสียงการอ่านทำนองเสนาะเรื่อง "พหุบาทสัตวาภิธาน" ใหนักเรียนฟัง และให้นักเรียนสังเกตท่วงทำนองการอ่าน และให้นักเรียนทำกิจกรรมดังนี้


  • อ่านออกเสียงธรรมดาให้ถูกต้องตามอักขรวิธี พร้อมทั้งแบ่งคำแบ่งวรรคให้ถูกต้อง

  • ให้อ่านทำนองเสนาะพร้อมกันตาทครูทีละบท

  • ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันอ่านทำนองเสนาะ

  • ให้อ่านทำนองเสนาะเป็นรายบุคคล

 3. ครูและนักเรียนช่วยกันวิจารณ์การอ่านของแต่ละคนว่าถูกต้อง เพียงใด


 4. ครูให้นักเรียนอ่านเรื่อง "พหุบาทสัตวาภิธาน" และแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มให้ทำกิจกรรมดังนี้


  • กลุ่ม 1 หาความหมายของคำว่า "แมง" จากพจนานุกรม พร้อมทั้งหาชื่อสัตว์ที่เป็นแมง

  • กลุ่ม 2 หาความหมายของคำว่า "แมลง" จากพจนานุกรม พร้อมทั้งหาชื่อสัตว์ที่เป็นแมลง

  แมงป่อง                                        ผีเสื้อ
 5. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารายงานหน้าชั้นเรียน พร้อมส่งรายงานที่ครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบความรู้เรื่อง "การอ่านทำนองเสนาะ" และใบความรู้เรื่อง "พหุบาทสัตวาภิธาน"


 2. หนังสือเรียนสารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1


 3. เครื่องบันทึกเสียงและแถบบันทึกเสียงการอ่านทำนองเสนาะเรื่อง "พหุบาทสัตวาภิธาน"


 4. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจในการทำนองเสนาะ 1. .........................................................
2. ให้อ่านทำนองเสนาะเป็นรายบุคคล 2. .........................................................
3. ตรวจรายงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 1345
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155