ระบบสุริยะและพลังงานแสง (ป.4 แผน 18 เทอม 2)


หัวข้อ :
แบบทดสอบเรื่อง "ระบบสุริยะและพลังงานแสง"

สาระสำคัญ :
บอกได้ว่า ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์และบริวารทั้ง 8 ดวง การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดและการมองเห็น การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุ้ง การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า ในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง "ระบบสุริยะและพลังงานแสง"

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 • ตอบคำถามในแบบทดสอบเรื่อง "ระบบสุริยะ" ได้ถูกต้องอย่างน้อย 8 ข้อใน 12 ข้อ

 • ตอบคำถามในแบบทดสอบเรื่อง "พลังงานแสง" ได้ถูกต้องอย่างน้อย 8 ข้อใน 12 ข้อ


สาระการเรียนรู้ :
ระบบสุริยะ

แหล่งกำเนิดแสง

บอกได้ว่า ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์และบริวารทั้ง 8 ดวง การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดและการมองเห็น การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุ้ง การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า ในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง "ระบบสุริยะและพลังงานแสง"

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านมาอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อ

  • ส่วนประกอบของระบบสุริยะ

  • การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดและการมองเห็น

  • การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุ้ง

  • การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นนพลังงานไฟฟ้า

 2. นักเรียนทำ


 3. เฉลยและตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง ระบบสุริยะ


 2. แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง พลังงานแสง


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 30243
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155