ระบบสุริยะและพลังงานแสง (ป.4 แผน 17 เทอม 2)


หัวข้อ :
เซลล์สุริยะ

สาระสำคัญ :
พลังงานแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ทดลองและสรุปได้ว่าเซลล์สุริยะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้

สาระการเรียนรู้ :
พลังงานแสงสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยใช้เซลล์สุริยะเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงาน พลังไฟฟ้าที่ได้จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆ ได้ตามต้องการ

นอกจากนี้ พลังงานแสงที่พืชรับไปจะนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อสร้างอาหารของพืช นั่นคือ พลังงานแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีในพืชได้ด้วย

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ และแหล่งพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อนำไปสู่การใช้เซลล์สุริยะในชีวิตประจำวัน


 2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง "เซลล์สุริยะ" ที่ครูแจก


 3. เครื่องคิดเลขแบบใช้เซลล์สุริยะ

 4. ครูยกตัวอย่างเครื่องคิดเลขแบบใช้เซลล์สุริยะมาให้นักเรียนดู และให้นักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขดู ให้แสดงผนบนจอ 4-5 หลัก จากนั้นให้ใช้กระดาษมาบังแสงที่กระทบเซลล์สุริยะไว้ สังเกตจอแสดงผลว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร บันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม เรื่อง "เซลล์สุริยะ"


 5. นักเรียนสืบค้นข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงว่าเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆ ได้อีกหรือไม่


 6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบร่วมกัน เพื่อได้ข้อสรุปถึงขั้นตอนการทำงานของเซลล์สุริยะและการนำเซลล์สุริยะไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น นาฬิกา เครื่องคิดเลข ยานอวกาศ ดาวเทียม เป็นต้น

  หลักการทำงานทั่วไปของเซลล์สุริยะ ดังรูป

เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอน และ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะนำไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ และพาหะนำไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั้วบวก (ปกติที่ฐานจะใช้สารกึ่งตัวนำชนิดพี ขั้วไฟฟ้าด้านหลังจึงเป็นขั้วบวก ส่วนด้านรับแสงใช้สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ขั้วไฟฟ้าจึงเป็นขั้วลบ) ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบความรู้ เรื่อง "เซลล์สุริยะ"


 2. ใบกิจกรรม เรื่อง "เซลล์สุริยะ"


 3. เครื่องคิดเลข


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 19701
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155