ระบบสุริยะและพลังงานแสง (ป.4 แผน 16 เทอม 2)


หัวข้อ :
การผสมแสงสี

สาระสำคัญ :
แสงสีต่างๆ ที่แยกได้จากดวงอาทิตย์ เมื่อรวมเข้าด้วยกันจะเป็นแสงสีขาว

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ทดลองและสรุปได้ว่า แสงสีต่างๆ ที่แยกได้จากแสงอาทิตย์รวมเข้าด้วยกันเป็นแสงขาว

สาระการเรียนรู้ :
แสงสีต่างๆ ที่แยกได้จากแสงขาว หรือสเปกตรัมของแสง ถ้านำมารวมกันจะได้แสงขาว

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนเรื่องแสงสีขาว และเรื่องรุ้งกินน้ำที่เรียนผ่านมา ว่าสีของรุ้งกินน้ำที่เรามองเห็น ถ้าเรานำแสงสีเหล่านี้มารวมกัน ผลจะเป็นอย่างไร


 2. ครูนำเข้าสู่การทดลอง เรื่อง "การผสมแสงสี" ให้นักเรียนทำการทดลอง


 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน (ตามความเหมาะสม) รับอุปกรณ์การทดลองกับครูผู้สอน


 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการทดลอง โดยนำกระดาษแก้วสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน มาให้นักเรียนนำมาหุ้มกระบอกไฟฉายกระบอกละสี (ไฟฉายควรให้ความสว่างเท่าเทียมกัน) ฉายแสงจากไฟฉายไปบนกระดาษขาว และให้นักเรียนคาดคะเนคำตอบว่า

  • ถ้าฉายแสงสีแดงและสีน้ำเงิน ไปรวมกันบนฉากสีขาว จะเห็นเป็นสีอะไร

  • ถ้าฉายแสงสีเขียวและแสงสีแดง ไปรวมกันบนฉากสีขาว จะเห็นเป็นสีอะไร

 5. แผ่นผสมสีร้อยด้วยเชือก

 6. จากนั้นนักเรียนทดลองโดยการสังเกตแผ่นผสมแสงสี จากนั้นให้หมุนแผ่นผสมแสงสี (ดูภาพประกอบในหนังสือเรียนหน้า 23 (สสวท))


 7. นักเรียนบันทึกการทดลองที่ได้ลงในใบกิจกรรมเรื่อง การผสมแสงสี


 8. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายถึงการทดลองที่ได้ 9. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงการผสมแสงสีว่า แสงสีต่างๆ เกิดจากการรวมกันของแม่สีแสง 3 สี คือ แสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีน้ำเงิน


 10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการทดลองเรื่อง "การผสมแสงสี" เพื่อได้ข้อสรุปว่า แสงสีต่างๆ ที่แยกได้จากแสงขาว หรือสเปกตรัมของแสง ถ้านำมารวมกันจะได้แสงขาว


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ชุดผสมแสงสี


 2. ไฟฉาย 3 กระบอก


 3. กระดาษแก้ว สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน


 4. แผ่นผสมสี


 5. เชือก


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 7095
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155